Khóa luận Thực trạng công tác kế toán các khoản nợ phải thu tại công ty cổ phần dệt may Huế

<p> - Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại khoản phải thu khách hàng là tỷ giá mua ngoại tệ của NHTM nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, thay vì sử dụng Tỷ giá bình quân liên ngân hàng nhƣ trƣớc đây. Trƣờng hợp công ty có nhiều khoản phải thu và giao dịch tại nhiều ngân hàng thì đƣợc chủ động lựa chọn tỷ giá mua của một trong những NHTM nơi công ty thƣờng xuyên giao dịch (tại công ty có thể chọn tỷ giá mua vào của Ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam - Vietcombank để sử dụng, vì đây là ngân hàng thƣờng xuyên giao dịch nhất trong 4 ngân hàng mà công ty có mở tài khoản). - Bỏ Tài khoản 139 - Dự phòng phải thu khó đòi và sử dụng TK 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi để phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng các khoản phải thu. i học Kinh tế Huế </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY