Khóa luận Thiết lập quy trình điện di protein SDS - PAGE và ứng dụng đánh giá phản ứng của cây lúa đối với thuốc sinh học kích kháng

MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT . iv MỤC LỤC . v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ CÁC BẢNG . ix Chương 1 MỞ ĐẦU . 1 1.1 Đặt vấn đề 1 1.2 Mục đích . 2 1.3 Yêu cầu . 2 Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3 2.1 Vài điều sơ lược về cây lúa 3 2.1.1 Nguồn gốc và phân bố . 3 2.1.2 Đặc điểm hình thái của lúa 3 2.1.3 Đặc điểm hạt lúa 5 2.1.4 Điều kiện để hạt lúa nảy mầm . 5 2.1.4.1 Nước . 5 2.1.4.2 Nhiệt độ 5 2.1.4.3 Không khí . 6 2.2 Một số phương pháp tách chiết protein tổng số từ thực vật . 6 2.2.1 Quy trình có sử dụng SDS 7 2.2.2 Quy trình có sử dụng phenol . 7 2.2.3 Quy trình có sử dụng PMSF 8 2.3 Phương pháp điện di trên gel polyacrylamide . 8 2.3.1 Sơ lược về lịch sử gel polyacrylamide và sự phát triển của phương pháp điện di trên gel polyacrylamide 8 2.3.2 Gel polyacrylamide . 9 2.3.3 Phương pháp SDS- PAGE 10 2.3.4 Nhuộm gel sau khi điện di 11 2.3.5 Một số yếu tố cần quan tâm trong điện di trên gel polyacrylamide 13 2.3.6 Phương pháp điện di hai chiều 14 2.4 Một số nghiên cứu liên quan đến điện di protein SDS- PAGE . 16 2.4.1 Nghiên cứu trong nước . 16 2.4.2 Nghiên cứu ngoài nước . 17 Chương 3 VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 18 3.1 Thời gian và địa điểm thực hiện đề tài . 18 3.2 Hóa chất và vật liệu dùng trong thí nghiệm . 18 3.2.1 Thuốc sinh học 18 3.2.2 Hóa chất dùng trong ly trích 18 3.2.3 Hóa chất điện di 19 3.2.4 Trang thiết bị thí nghiệm . 19 3.3 Phương pháp tiến hành nghiên cứu 19 3.3.1 Chuẩn bị mẫu và lấy mẫu 19 3.3.1.1 Chuẩn bị mẫu lúa . 19 3.3.1.2 Xử lý thuốc và lấy mẫu 20 3.3.2 Ly trích protein tổng số từ lá lúa . 21 3.3.2.1 Các bước ly trích protein theo quy trình có sử dụng SDS . 21 3.3.2.2 Các bước ly trích protein theo quy trình có sử dụng phenol 21 3.3.2.3 Các bước ly trích protein theo quy trình cải tiến có dụng SDS . 22 3.3.3 Điện di kiểm tra mẫu protein đã ly trích . 23 3.3.3.1 Chuẩn bị hóa chất . 23 3.3.3.2 Chuẩn bị mẫu và chạy điện di 24 3.3.3.3 Tiến hành điện di và xem kết quả 24 3.3.4 Thí nghiệm khảo sát chọn điều kiện điện di . 25 3.3.5 Khảo sát nồng độ gel . 25 3.3.6 Điện di các mẫu protein để kiểm tra phản ứng của cây lúa đối với thuốc sinh học kích kháng 26 Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Kết quả ly trích protein tổng số 27 4.2 Kết quả khảo sát chọn điều kiện điện di 29 4.3 Ảnh hưởng của nồng độ gel đến kết quả điện di 30 4.4 Đánh giá phản ứng của lúa đối với thuốc sinh học 32 4.4.1 Kết quả điện di của tất cả các mẫu protein trong 12 nghiệm thức 32 4.4.2 Kết quả điện di mẫu protein của lúa ở lô II . 33 4.4.3 Kết quả điện di mẫu protein của lúa ở lô III . 34 Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 35 5.1 Kết luận 35 5.2 Đề nghị . 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ CÁC BẢNG Hình 2.1 Hình thái cây lúa (Oryza sativa L.) . 4 Hình 2.2 Cấu trúc protein trước và sau khi làm biến tính bởi SDS . 11 Hình 3.1 Lúa mầm trong hộp nhựa 2 ngày 20 Hình 4.1 Kết quả điện di SDS– PAGE mẫu protein ly trích của các quy trình . 28 Hình 4.2 Kết quả khảo sát điều kiện điện di phù hợp với protein lá lúa 30 Hình 4.3 Kết quả điện di SDS– PAGE các mẫu protein khảo sát nồng độ gel 31 Hình 4.4 Kết quả điện di SDS– PAGE các mẫu protein của lúa trong 6 nghiệm thức (nghiệm thức 1, 2, 3,4, 5 và 6) . 32 Hình 4.5 Kết quả điện di SDS– PAGE các mẫu protein của lúa trong 6 nghiệm thức (nghiệm thức 4, 5, 6, 7, 10 và 11). . 32 Hình 4.6 Kết quả điện di SDS– PAGE các mẫu protein của lúa trong 5 nghiệm thức (nghiệm thức 5, 8, 9, 10 và 12). . 32 Hình 4.7 Kết quả điện di SDS– PAGE mẫu protein ly trích từ lô II 33 Hình 4.8 Kết quả điện di SDS– PAGE mẫu protein ly trích từ lô III 34 Bảng 3.1 Bảng bố trí phân lô thí nghiệm theo nghiệm thức 20 Bảng 3.2 Thời gian xử lý thuốc trước khi lấy mẫu theo từng nghiệm thức 21 Bảng 3.3 Thí nghiệm khảo sát điều kiện điện di 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY