Khóa luận Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc Sông Hương – Thừa Thiên Huế

Sau quá trình thực hiện đề tài với định hƣớng chính là phân tích rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hƣơng - Thừa Thiên Huế để đề ra đƣợc những giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro tín dụng cho chi nhánh, tạo điều kiện cho hoạt động tín dụng của chi nhánh phát triển theo hƣớng ổn định, an toàn, đề tài đã hoàn thành đƣợc những nội dung sau: Hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lí luận về khái niệm phân tích tín dụng, các khía cạnh của rủi ro tín dụng nhƣ khái niệm, cách phân loại, nguyên nhân, hậu quả, mục tiêu của việc phân tích rủi ro tín dụng, các yếu tố ảnh hƣởng tới rủi ro tín dụng cùng việc xây dựng, lựa chọn các thƣớc đo để đánh giá rủi ro tín dụng. Qua phân tích thấy đƣợc thực trạng rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT chi nhánh Bắc Sông Hƣơng - Thừa Thiên Huế. Chỉ ra nguyên nhân làm phát sinh rủi ro tín dụng tại chi nhánh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY