Khóa luận Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bê tông và xây dựng thừa thiên Huế

Là cơ quan đại diện trực tiếp cho chủ sở hữu vốn của Nhà nước và các cổ đông tại Công ty CPBT và XDTTH, có quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc xác định, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và quyền lợi của cổ đông và công ty ( trừ những vấn đề thuộc Đại hội cổ đông giải quyết ). Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định của Luật DN Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CPBT và XDTTH đã thông qua trước Đại hội cổ đông công ty lần thứ nhất. b. Ban kiểm soát Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ công ty đã thông qua, về công tác kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác, trung thực trong quản lí điều hành hoạt động SXKD, kiểm tra ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo kết quả kiểm tra TC và chấp hành điều lệ, các nghị quyết, quyết định của công ty và Đại hội đồng cổ đông về mọi hoạt động của công ty. c. Giám đốc công ty Là người do Hội đồng quản trị bổ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động SXKD theo Điều lệ công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức nhân sự, TC- kế toán, quản lý SX, đổi mới và phát triển DN theo ngành nghề đã đăng kí KD, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao, là người đại diện theo pháp luật của DN. d. Các phó giám đốc: Là người được Giám đốc công ty đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Các PGĐ công ty giúp GĐ điều hành công việc ở công ty theo sự phân công và uỷ quyền của GĐ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, GĐ công ty, và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền. e. Kế toán trưởng Là người được GĐ công ty đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Kế toán trưởng (KTT) có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị, chịu sự lãnh đạo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY