Khóa luận Phân tích tình hình tài chính của công ty cp xây dựng và đầu tư VVMI

Chú trọng công tác phân tích tình hình tài chính tại công ty Tại Công ty, công tác phân tích tài chính đã được tiến hành thông qua thuyết minh Báo cáo tài chính và nội dung phân tích đã được đề cập ở chương 2. Kết quả phân tích chủ yếu được sử dụng cho mục đích báo cáo, tổng kết chưa phục vụ cho việc đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Công ty từ đó ra các quyết định tài chính phù hợp trong quá trình sản xuất kinh doanh sau. Như vậy, Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phân tích cần nhận thức được vai trò và ý nghĩa của công tác phân tích tài chính để nó trở thành công việc có vị trí, có quy trình thực hiện chặt chẽ như các công tác kế toán bắt buộc thực hiện của Công ty. Thường Công ty tiến hành phân tích vào cuối mỗi niên độ kế toán nhằm mục đích báo cáo thì bây giờ Công ty có thể tiến hành thường xuyên hơn. theo quý,hoặc theo tháng. Tuy nhiên, việc thay đổi trong tư duy không phải là việc có thể thay trong một sớm một chiều, do vậy Công ty cần hết sức lưu tâm. b. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động Lao động là một trong các nguồn lực cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh, do đó số lượng và chất lượng lao động có ảnh hưởng rất lớn đế hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty. Hiện tại, lực lượng lao động ở Công ty còn một số chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế công việc, do đó hiệu quả sử dụng lao động chưa cao, năng suất lao động thấp. Vì vậy, công ty cần thực hiện một số biện pháp sau: Cải tiến nâng cao năng lực, trình độ của người quản lý và nâng cao chất lượng người lao động: Tổ chức các khóa đo học bồi dưỡng, đi học tại các trung tâm đào tạo, các trường nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn. Công ty cần có kế hoạch và chiên lược cụ thể đối với nguồn nhân lực, cán bộ ở các phòng ban, phải sắp xếp hợp lý nguồn nhân lực phù hợp với trình độ, khả năng của từng người

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY