Khóa luận Phân tích quy trình xử lý bộ chứng từ giao nhận hàng đường biển bằng Container

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1 1.1 Lý do chọn đề tài 1 1.2 Mục tiêu của đề tài 1 1.3 Phạm vi nghiên cứu . 1 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 1.5 Cấu trúc của bài nghiên cứu 2 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU TRONG VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN . 3 2.1 Giới thiệu chung về đại lý giao nhận hàng hóa . 3 2.1.1 Khái niệm về giao nhận, người giao nhận . 3 2.1.2 Phạm vi của dịch vụ giao nhận 3 2.1.3 Vai trò của người giao nhận 4 2.1.4 Hoạt động của người giao nhận 4 2.1.5 Mối quan hệ của người giao nhận với các bên tham gia . 5 2.1.6 Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người giao nhận . 5 2.1.7 Tác dụng của nghiệp vụ giao nhận 7 2.2 Các loại container đường biển . 7 2.3 Những thuận lợi của vận chuyển hàng hóa bằng container 9 2.4 Nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa bằng container . 10 2.5 Tổng quan về vận chuyển hàng hóa bằng container ở Việt Nam 12 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THÁI MINH 14 3.1 Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần Thái Minh 14 3.2 Hoạt động và nhiệm vụ của công ty 14 3.2.1 Lĩnh vực hoạt động . 14 3.2.2 Nhiệm vụ của công ty . 16 3.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý . 17 3.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty 17 3.3.2 Chức năng và các nhiệm vụ của phòng ban 18 3.3.3 Số liệu tình hình lao động của công ty 19 3.4 Phân tích tình hình kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 20 3.4.1 Tình hình kinh doanh giao nhận . 20 3.4.2 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty . 22 3.5 Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 23 3.5.1 Thuận lợi 23 3.5.2 Khó khăn 23 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN . 25 4.1 Quy trình xử lý bộ chứng từ hàng xuất . 25 4.2 Quy trình xử lý bộ chứng từ hàng nhập 30 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN VÀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XỬ LÝ BỘ CHỨNG TỪ . 36 5.1 Các thuận lợi, khó khăn về giao nhận và xử lý chứng từ trong vận chuyển hàng hóa bằng container đường biển 36 5.1.1 Thuận lợi 36 5.1.2 Khó khăn 36 5.1.3 Cơ hội . 36 5.1.4 Đe dọa 37 5.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao nghiệp vụ và hoàn thiện quy trình 37 5.2.1 Giao nhận hàng xuất khẩu . 37 5.2.2 Giao nhận hàng nhập khẩu 38 5.2.3 Một số giải pháp khác 39 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 41 6.1 Kiến nghị đối với nhà nước và các ngành có liên quan . 41 6.2 Kết luận . 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO . i PHỤ LỤC ii

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY