Khóa luận Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận tại công ty cổ phần dược phẩm An Giang

Mục lục Phần mở đầu . 1 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.1 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 1 3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 1 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU1 5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU2 Phần nội dung. 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN3 1.1. KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ-KHỐI LƯỢNG -LỢI NHUẬN (CVP) 3 1.2. MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH MỐI QUA HỆ CVP 3 1.3. BÁO CÁO THU NHẬP THEO SỐ DƯ ĐẢM PHÍ . 3 1.4. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH CVP4 1.4.1. Số dư đảm phí (SDĐP)4 1.4.2. Tỷ lệ SDĐP5 1.4.3. Cơ cấu chi phí6 1.5. PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN8 1.5.1. Điểm hòa vốn 8 1.5.1.1. Khái niệm điểm hòa vốn . 8 1.5.1.2. Đồ thị điểm hòa vốn 9 1.5.1.3. Phương pháp xác định điểm hòa vốn . 10 1.5.1.4. Phương trình lợi nhuận:11 1.5.2. Các thước đo tiêu chuẩn hòa vốn . 12 1.5.2.1. Thời gian hoàn vốn . 12 1.5.2.2. Tỷ lệ hòa vốn . 12 1.5.2.3. Doanh thu an toàn . 12 1.6. PHÂN TÍCH ĐIỂM HÒA VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ BÁN13 1.7. HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CVP13 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỒ PHẦN DƯỢC PHẨM AG15 2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN . 15 2.2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG15 2.2.1. Mục đích . 15 2.2.2. Phạm vi hoạt động . 15 2.3. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY.16 2.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG THỜI GIAN QUA . 17 2.4.1. Thuận lợi17 2.4.2. Khó khăn . 17 2.4.3. Chiến lược phát triển mới của công ty . 17 2.4.4. Tình hình kinh doanh công ty trong 2 năm 2006-2007 . 18 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CVP TẠI CÔNG TY CỒ PHẦN DƯỢC PHẨM AN GIANG19 3.1. QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM . 19 3.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ CỦA CÔNG TY THEO CÁCH ỨNG XỬ CHI PHÍ . 20 3.2.1. Chi phí khả biến . 20 3.2.1.1 Chi phí nguyên vật liệu (CP NVL)20 3.2.1.2. Chi phí nhân công trực tiếp (CP NCTT)20 3.2.1.3. Biến phí sản xuất chung . 22 3.2.1.4. Biến phí quản lý doanh nghiệp 23 3.2.1.5. Biến phí bán hàng . 24 3.2.2. Chi phí bất biến 25 3.2.2.1. Định phí SXC 25 3.2.2.2. Định phí quản lý doanh nghiệp . 26 3.2.2.3. Định phí bán hàng 26 3.2.3. Tổng hợp chi phí 27 3.3. BÁO CÁO THU NHẬP THEO SỐ DƯ ĐẢM PHÍ 28 3.4. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CVP . 29 3.4.1. Số dư đảm phí (SDĐP) và tỷ lệ SDĐP 29 3.4.2. Cơ cấu chi phí 31 3.4.3. Các thước đo tiêu chuẩn hòa vốn33 3.4.3.1. Doanh thu hòa vốn . 33 3.4.3.2. Thời gian hoàn vốn . 34 3.4.3.3. Tỷ lệ hoàn vốn . 36 3.4.3.4. Doanh thu an toàn 35 3.4.4. Phân tích dự báo doanh thu . 35 CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ44 4.1 NHẬN XÉT44 4.2. GIẢI PHÁP44 Phần Kết Luận . 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY