Khóa luận Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam – Phòng giao dịch Bàu Cát

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT xii DANH MỤC CÁC BẢNG xii DANH MỤC CÁC HÌNH xii CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 12 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 12 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 12 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 12 1.3.1. Không gian nghiên cứu 12 1.3.2. Thời gian nghiên cứu 12 1.4. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 12 CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN 12 2.1. TỔNG QUAN VỀ NHTMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM(VIB) 12 2.1.1. Quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức : 12 2.1.2. Mục tiêu chiến lược : 12 2.1.3. Kết quả hoạt động của Ngân hàng trong những năm qua : 12 2.1.4. Những lợi thế, cơ hội và thách thức : 12 2.2. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG VIB – PHÒNG GIAO DỊCH BÀU CÁT 12 2.2.1. Quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức : 12 2.2.2. Kết quả hoạt động của đơn vị trong 2 năm qua : 12 2.2.3. Những sản phẩm tín dụng ngân hàng hiện tại : 12 2.2.4. Quy trình tín dụng : 12 CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 12 3.1.1. Khái niệm 12 3.1.2. Bản chất, chức năng của tín dụng ngân hàng. 12 3.1.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng 12 3.1.4. Rủi ro của tín dụng ngân hàng 12 3.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 12 3.2.1. Tình hình huy động vốn 12 3.2.2. Dư nợ 12 3.2.3. Nợ quá hạn 12 3.2.4. Tỷ lệ dư nợ trên tổng vốn huy động và tổng tài sản 12 3.2.5. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ 12 3.3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CỦA VIB 12 3.3.1. Nguyên tắc vay vốn 12 3.3.2. Điều kiện vay vốn 12 3.3.3. Thể loại cho vay 12 3.3.4. Những nhu cầu vốn không được cho vay 12 3.3.5. Thời hạn cho vay 12 3.3.6. Lãi suất cho vay 12 3.3.7. Trả nợ gốc và lãi vốn vay 12 3.3.8. Hỗ trợ vay vốn 12 3.3.9. Phương thức cho vay 12 3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 12 3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu 12 3.4.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 12 3.4.4. Phương pháp so sánh 12 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 12 4.1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NH QUỐC TẾ (VIB) 12 4.1.1. Phân tích tình hình thu nhập qua các năm : 12 4.1.2. Phân tích tình hình chi phí hoạt động : 12 4.1.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh : 12 4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NH QUỐC TẾ (VIB) 12 4.2.1. Phân tích doanh số cho vay : 12 4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ cho vay : 12 4.2.3. Phân tích dư nợ cho vay : 12 4.2.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn : 12 4.2.5. Phân tích nguồn vốn huy động 12 4.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG 12 4.3.1. Phân tích hệ số thu nợ qua các năm 12 4.3.2. Phân tích tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ 12 4.3.3. Phân tích hệ số sử dụng vốn ( tổng dư nợ/vốn huy động) 12 4.3.4. Phân tích hệ số dư nợ trên tổng tài sản 12 4.3.5. Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên chi phí 12 4.4. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH QUỐC TẾ - VIB 12 4.4.1. Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong hoạt động tín dụng tại NH QUỐC TẾ - VIB 12 4.4.2. Xu hướng hoạt động tín dụng trong năm 2011 – 2012 12 4.5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 12 4.5.1. Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn : 12 4.5.2. Biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng : 12 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 12 5.1. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ : 12 5.1.1. Đối với ngân hàng VIB – Bàu Cát : 12 5.1.2. Đối với ngân hàng nhà nước và cấp trên : 12 5.2. KẾT LUẬN 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài chính CBTD Cán bộ tín dụng CTCP Công ty cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà Nước NNTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NVQHKH Nhân viên quan hệ khách hàng NVQLTD Nhân viên quản lý tín dụng PGD Phòng giao dịch RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng VIB Ngân hàng Quốc tế Việt Nam CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ Cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước, hệ thống các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, lớn mạnh về mọi mặt kể cả số lượng, quy mô và chất lượng. Trong những năm qua, hoạt động ngân hàng nước ta đã góp phần tích cực huy động vốn, mở rộng vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất phát triển. Trong đó, hoạt động tín dụng ngân hàng là hoạt động cơ bản, nó đem lại lợi ích và thu nhập chủ yếu cho ngân hàng nhưng cũng nhiều rủi ro thua lỗ trong kinh doanh. Hoat động tín dụng ngân hàng có vai trò cung cấp vốn cho nền kinh tế, hiệu quả kinh doanh của các chủ thể vay vốn trong nền kinh tế là tiền đề thúc đẩy sự tồn tại và phát triển của hoạt động tín dụng ngân hàng. Trước nhu cầu vốn của nền kinh tế, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ra đời, hoạt động trong sự cạnh tranh gay gắt. Hoạt động tín dụng không chỉ cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước mà còn cạnh tranh cả với ngân hàng nước ngoài mạnh về tiềm lực kinh tế, nhiều kinh nghiệm và lợi thế kinh doanh các dịch vụ đa năng. Do đó đòi hỏi các ngân hàng thượng mại Việt Nam phải cải tổ, sắp xếp lại tổ chức, trang thiết bị hiện đại, thay đổi cung cách làm việc, tăng thêm các dịch vụ ngân hàng và các hoạt động kinh doanh phải thực sự có hiệu quả thì mới tồn tại và đứng vững. Trong những nỗ lực đó, hệ thống NHTM VN luôn đặc biệt quan tâm đến một hoạt động mang lại thu nhập cao nhất chiếm từ 60 – 80% thu nhập của ngân hàng đó là hoạt động tín dụng. Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tín dụng là hoạt động có quan hệ mật thiết với khách hàng và nền kinh tế thông qua quá trình thực hiện các hoạt động dịch vụ ngân hàng như : huy động vốn, cho vay vốn, và các dịch vụ khác Cũng chính tầm quan trọng của hoạt động tín dụng trong hệ thống NHTM VN và dễ hiểu thêm được ngân hàng TMCP QTVN - PGD Bàu Cát VIB (TMCP VIB) đã ý thức và nổ lực như thế nào để đóng góp cho sự phát triển của hệ thống NHTM VN nên em quyết định chọn đề tài nghiên cứu của mình là : “PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM – PGD BÀU CÁT VIB” với mong muốn tìm ra những vấn đề còn vướng mắc trong lĩnh vực này tại phòng giao dịch và có thể đóng góp một vài ý kiến của mình nhằm hoàn thiện hơn nữa hoạt động tín dụng tại phòng giao dịch. Do trình độ nghiên cứu và thời gian nghiên cứu còn hạn chế, nên công việc nghiên cứu của em không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý thầy cô chỉ dẫn để em có thể học hỏi nhiều hơn và công trình nghiên cứu được hoàn thiện hơn. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu là tính hiệu quả của hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP VIB. Em tiến hành phân tích các vấn đề liên quan như : Phân tích tình hình huy động vốnPhân tích hoạt động cho vay: doanh số cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạnPhân tích kết quả kinh doanh Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá về tính hiệu quả của hoạt động tín dụng và đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế để nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP VIB. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Không gian nghiên cứu Đề tài được nghiên cứu tại ngân hàng TMCP VIB với những số liệu về hoạt động huy động vốn, cho vay trong hai năm 2009-2010 thông qua phòng tín dụng, phòng giao dịch và từ phòng ban khác. Thời gian nghiên cứu Từ ngày 01/08/2011 đến ngày 24/09/2011 CẤU TRÚC LUẬN VĂN Chương 1: Mở đầu Chương này nêu lên lý do chọn đề tài, sự cần thiết của đề tài nghiên cứu. Chương 2: Tổng quan Chương này khái quát sơ lược về Ngân hàng TMCP VIB, sự hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP VIB. Chương 3: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Chương này nêu lên lý luận về hoạt động tín dụng, giúp cho người đọc hiểu được vấn đề trình bày, nêu lên phương pháp nghiên cứu. Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Chương này nên lên kết quả hoạt động kinh doanh; tình hình huy động, cho vay, thu nợ, dư nợ, nợ quá hạn. Từ đó, đánh giá tình hình tín dụng và đưa ra đề xuất hoàn thiện dần các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Chương 5: Kết luận và kiến nghị Kết luận công tác huy động vốn và công tác tín dụng. Đưa ra kiến nghị đối với NHNN, Ngân hàng TMCP VIB.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY