Khóa luận Nghiên cứu hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc tế Việt Namchi nhánh Huế

Hiện nay, việc triển khai và xây dựng hệ thống XHTD nội bộ là một trong những công cụ quản trị rủi ro cơ bản và hữu hiệu, đƣợc các NHTM triển khai nhằm xây dựng môi trƣờng tín dụng hiệu quả và đƣa ra các chính sách tín dụng phù hợp với từng khách hàng. Đây cũng là công cụ trợ giúp cho các NHTM đánh giá toàn bộ danh mục tín dụng, xác định một cách hợp lý, chính xác mức tổn thất tín dụng cho từng dòng sản phẩm hoặc lĩnh vực hay ngành kinh tế. Đối với NHTMCP Quốc Tế, quản trị rủi ro luôn là ƣu tiên hàng đầu trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo sự tăng trƣởng ổn định và bền vững. Do đó, NH Quốc Tế đã tích cực xây dựng và hoàn thiện hệ thống XHTD nội bộ, tuy nhiên, hệ thống này vẫn còn một số khuyết điểm dẫn đến việc sàn lọc KH chƣa hiệu quả, cần đƣợc bổ sung chỉnh sửa nhằm phù hợp hơn với điều kiện môi trƣờng kinh doanh đã và đang biến đổi nhanh chóng hiện nay. Đề tài nghiên cứu góp phần hệ thống hóa các lý luận về quản trị rủi ro tín dụng thông qua hệ thống XHTD khách hàng doanh nghiệp của NHTM. Nội dung chính là phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống XHTD đang áp dụng tại VIB cũng nhƣ đƣa ra một ví dụ cụ thể việc XHTD đối với công ty cổ phần gỗ ABC. Qua đó thấy đƣợc những thành tựu đạt đƣợc trong hệ thống nhƣ nâng cao đƣợc khả năng đo lƣờng rủi ro tín dụng, góp phần đáng kể trong việc sàn lọc và phân loại KH, từ đó giúp cho NH giảm đƣợc tỷ lệ rủi ro tín dụng trong mức cho phép. Tuy nhiên, hệ thống XHTD nội bộ mà VIB đang áp dụng vẫn còn một số thiếu sót tồn tại. Do đó, đề tài cũng đƣa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống XHTD của NH cũng nhƣ các kiến nghị về biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống XHTD nội bộ KHDN của VIB phát huy hiệu quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY