Khóa luận Mối quan hệ giữa đầu tư công và tăng trƣởng kinh tế trên địa bàn huyện Phú Vang tỉnh thừa thiên Huế giai đoạn 2011 – 2015

Giải pháp này dựa vào bằng chứng về sự thiếu tập trung trong phân bổ đầu tƣ công đã đƣa ra ở chƣơng 2. Cần khắc phục tƣ duy đầu tƣ dàn trải cho tất cả các ngành với tỷ lệ đều nhau. Cần đánh giá hiệu quả của dự án đối với phát triển kinh tế chung, cần chú ý rằng hiệu quả kinh tế và xã hội khi phát triển một công trình hạ tầng chỉ đạt mức độ cao nhất khi xây dựng lần đầu, mức độ hiệu quả sẽ giảm đi nhiều khi nâng cấp và mở rộng nó. Thế nhƣng đấy vẫn là việc phải làm sau một thời gian đƣa công trình vào sử dụng, do đó góp phần làm chỉ số ICOR cao dần trong khi chỉ số đó hiện tại đã rất cao. Vì vậy, cần đánh giá hiệu quả của dự án đối với phát triển kinh tế chung của huyện, các dữ liệu giám sát và đánh giá cần đƣợc đƣa vào quỹ đầu tƣ để làm tài liệu tham khảo khi xây dựng quy hoạch và lập dự án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.  Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế sử dụng quỹ đất, tạo quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng bằng cách phát triển các khu đô thị mới, khu, cụm công nghiệp tập trung trên cơ sở sử dụng quỹ đất hợp lý theo quy hoạch.  Cần có sự phối hợp giữa chi đầu tư công và chi thường xuyên cho bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hạ tầng. Hiện nay, phần lớn công trình hạ tầng mới xây dựng xong chƣa bao lâu đã xuống cấp nhƣng không đƣợc duy tu, bảo dƣỡng, qua thời gian thì chi phí bảo dƣỡng sẽ tăng nhiều, nếu không kịp đáp ứng công trình sẽ xuống cấp nhanh. Kinh nghiệm ở Châu Phi cho thấy cứ thiếu 1 đồng vốn sửa chữa kịp thời cho công trình giao thông thì sau này sẽ tốn 4 đồng để xây lại nó. 3.2.1.2. Giải pháp về quy hoạch đầu tư - Thứ nhất, phối hợp bố trí vốn đầu tƣ công trên cơ sở quy hoạch đầu tƣ công đƣợc xây dựng bảo đảm chất lƣợng cao và ổn định. Một mặt, cần coi trọng nâng cao chất lƣợng và giữ ổn định các quy hoạch đầu tƣ phát triển các loại đƣợc lập cả ở cấp quốc gia, ngành, cũng nhƣ địa phƣơng, coi đây nhƣ một căn cứ chủ yếu định hƣớng đầu tƣ công, hạn chế và tiến tới không đầu tƣ công ngoài quy hoạch, phá vỡ quy hoạch hay bất chấp quy hoạch. Mặt khác, sự điều chỉnh và hoàn thiện các quy hoạch đầu tƣ đã lập cũng là cần thiết, cần đƣợc tiến hành nghiêm túc, có căn cứ xác đáng, có quy trình và thời gian nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại cho các bên liên quan vì nếu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY