Khóa luận Kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Quốc Thắng

<p> Trong điều kiện hiện nay, với những chuyển biến nhanh chóng của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhƣng nhờ các chính sách đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà nƣớc, Công ty TNHH Quốc Thắng đã nổ lực vƣợt qua các khó khăn, phát huy những lợi thế sẵn có cũng nhƣ khắc phục những điểm yếu kém để phấn đấu vƣơn lên và phát triển không ngừng. Qua thời gian thực tập, tìm hiểu về Công Ty TNHH Quốc Thắng và ngiên cứu công tác kế toán tại công ty, em đã trình bày một số vấn đề sau: - Về phần cơ sở lý luận, đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - Về nội dung nghiên cứu, đề tài đã nêu lên thực trạng, tìm hiểu sâu về quy trình, kế toán hạch toán khoản mục chi phí sản xuất và phƣơng pháp tính giá thành sản phẩm tại Công Ty TNHH Quốc Thắng. - Trên cơ sở đã tìm hiểu, nghiên cứu và so sánh, đánh giá giữa lý luận và thực tiễn tại công ty, tôi đã đƣa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh ƣu điểm, khắc phục nhƣợc điểm giúp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá ẩ </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY