Khóa luận Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình thừa thiên Huế

<p> Khi công ty giao khoán cho từng xí nghiệp thi công, trong suốt quá trình thi công thì kế toán xí nghiệp tự hạch toán chi phí sản xuất phát sinh, công ty chỉ theo dõi những khoản phát sinh ở công ty liên quan đến tổng hợp giá thành nhƣ: Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí lãi vay xí nghiệp phải nộp,. Đến cuối mỗi 6 tháng, xí nghiệp mới gửi toàn bộ chứng từ lên công ty. Quy trình này có thể dẫn đến một số bất cập nhƣ kế toán xí nghiệp có thể phân bổ chi phí dùng chung nhiều công trình (đƣợc hạch toán ở TK 6212, 6222, 6232, 6272) cho riêng từng công trình (nghiệp vụ này đƣợc thực hiện cuối mỗi 6 tháng, đối với các công trình đã hoàn thành) không chính xác, dẫn đến việc tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh riêng cho từng công trình không chính xác. Hậu quả là việc tính lãi/lỗ cho từng công trình mà xí nghiệp thực hiện không chính xác. Tuy tổng chi phí sản xuất, tổng doanh thu, tổng lợi nhuận các công trình mà xí nghiệp thực hiện không thay đổi, nhƣng sự sai sót này khiến công ty không theo dõi chính xác đƣợc tình hình hoạt động, hiệu quả sản xuất của xí nghiệp, dẫn đến đánh giá sai về năng lực của xí nghiệp, ảnh hƣởng đến việc lựa chọn xí nghiệp để giao thầu về sau. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY