Khóa luận Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đá núi nhỏ

Trong tình hình hiện nay, việc cung cấp thông tin về tốc độ nhanh chóng xử lý, phân tích thông tin một cách linh hoạt từ đó giúp cho các nhà quản lý lựa chọn đƣợc phƣơng thức phân phối kinh doanh phù hợp với thị trƣờng là rất quan trọng. Nhƣng thực tế cho thấy ở Công ty thông tin mà kế toán cung cấp đáp ứng đƣợc yêu cầu của kế toán tài chính, chƣa đi sâu vào kế toán quản trị. Về công tác tổ chức phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Công tác tổ chức dữ liệu, chuẩn bị lập BCKQKD là khâu đầu tiên của quá trình lập BCKQKD. Thực hiện tốt khâu này sẽ góp phần giúp công tác lập BCKQKD nhanh chóng, thuận tiện và có hiệu quả, chính xác hơn. Vì vậy sẽ đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho việc phân tích BCKQKD. Nhƣng tại phòng kế toán của Công ty, công tác tổ chức dữ liệu và chuẩn bị lập BCKQKD chƣa thực sự đƣợc thực hiện 1 cách khoa học, hợp lý. Tuy đã có sự phân công trách nhiệm trong việc tập hợp dữ liệu cho công tác chuẩn bị BCKQKD nhƣng thực tế phần lớn công tác lập đều do kế toán trƣởng tiến hành. Nhƣ vậy vai trò của kế toán trƣởng rất nặng nề. Về công tác trích lập các khoản dự phòng: Công ty không trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tài chính. Giá cả nguyên vật liệu trong ngành xây dựng biến động thất thƣờng không ổn định, tùy theo cung cầu trên thị trƣờng và các chính sách kích cầu của Nhà nƣớc. Mặt khác Công ty thƣờng bán hàng và cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn, nên khách hàng khi mua thƣờng không thể trả tiền ngay hoặc trả hết trong một lần, dẫn đến công ty luôn tồn tại một số l ƣợng lớn các khoản phải thu. Việc không tiến hành trích lập các khoản dự phòng đồng nghĩa với việc công ty không dự kiến trƣớc các tổn thất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY