Khóa luận Hành vi của khách du lịch ở miếu bà chúa xứ - Châu đốc

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT . ii MỤC LỤC . iii DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii Chương 1: GIỚI THIỆU 1 1.1. Cơ sở hình thành đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu . 2 1.4. Ý nghĩa nghiên cứu 2 1.5. Kết cấu của đề tài 2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 4 2.1. Giới thiệu . 4 2.2. Lý thuyết hành vi . 4 2.2.1. Định nghĩa 4 2.2.2. Mô hình hành vi người tiêu dùng . 4 2.2.3. Các đặc tính của người tiêu dùng . 4 2.2.3.1. Các yếu tố văn hóa 5 2.2.3.2. Các yếu tố xã hội . 6 2.2.3.3. Các yếu tố cá nhân . 6 2.2.3.4. Các yếu tố tâm lý . 7 2.2.4. Quá trình ra quyết định của người tiêu dùng 9 2.3. Khách du lịch và sản phẩm du lịch 10 2.3.1. Khách du lịch 10 2.3.2. Sản phẩm du lịch 11 2.4. Mô hình nghiên cứu . 11 2.5. Tóm tắt . 12 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ MIẾU BÀ CHÚA XỨ-CHÂU ĐỐC . 13 3.1. Giới thiệu . 13 3.2. Lịch sử hình thành và phát triển 13 3.3. Thời gian và địa điểm diễn ra Lễ Vía Bà . 14 3.4. Các nghi thức của Lễ Vía Bà . 14 3.5. Tóm tắt . 15 Chương 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 16 4.1. Giới thiệu . 16 4.2. Thiết kế quy trình nghiên cứu 16 4.3. Nghiên cứu sơ bộ . 17 4.4. Nghiên cứu thăm dò 18 4.5. Nghiên cứu chính thức 19 4.5.1. Cỡ mẫu . 19 4.5.2. Phương pháp chọn mẫu 20 4.5.3. Phương pháp thu mẫu . 21 4.5.4. Thông tin về đáp viên . 22 4.6. Các loại thang đo sử dụng trong nghiên cứu chính thức . 23 4.6.1. Thang đo biểu danh (danh nghĩa) . 23 4.6.2. Thang đo khoảng 23 4.6.3. Thang đo tỷ lệ . 24 4.7. Tóm tắt . 24 Chương 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 25 5.1. Giới thiệu . 25 5.2. Mô tả hành vi của khách du lịch ở Miếu Bà Chúa Xứ-Châu Đốc . 25 5.2.1. Số lần tham quan của khách du lịch . 25 5.2.2. Thời gian khách du lịch tham quan các địa điểm ở Miếu Bà 26 5.2.3. Khách du lịch tham quan với những ai? Và bằng phương tiện nào? . 29 5.2.4. Đánh giá của khách du lịch về mức độ hấp dẫn của các địa điểm tham quan ở Miếu Bà 30 5.2.5. Mức độ tiêu tiền của khách du lịch đối với các sản phẩm và dịch vụ ở Miếu Bà 31 5.3. Quá trình ra quyết định chọn các địa điểm tham quan của khách du lịch ở Miếu Bà 38 5.3.1. Khách du lịch tham quan các địa điểm ở Miếu để đáp ứng nhu cầu gì? .38 5.3.2. Khách du lịch tìm kiếm thông tin về các địa điểm tham quan từ đâu? 38 5.3.3. Khách du lịch dựa vào các tiêu chí nào để chọn các địa điểm tham quan ở Miếu Bà và mức độ quan trọng của các tiêu chí này . 40 5.3.4. Ai là người quyết định chọn các điểm tham quan ở Miếu Bà và ai là người tác động đến quyết định này 42 5.3.5. Mức độ hài lòng của khách du lịch sau khi tham quan các địa điểm ở Miếu Bà 43 5.4. Các đặc tính của khách du lịch 44 5.4.1. Gia đình của khách du lịch thuộc loại nào 44 5.4.2. Khách du lịch có những sở thích gì 44 5.4.3. Khách du lịch tham khảo ý kiến của những ai . 45 5.4.4. Khách du lịch có theo tôn giáo không 46 5.5. Mối quan hệ giữa các đặc điểm và hành vi của khách du lịch . 47 5.5.1. Mối quan hệ giữa phương tiện tham quan và quê quán . 47 5.5.2. Mối quan hệ giữa thời điểm tham quan và nghề nghiệp . 48 5.5.3. Mối quan hệ giữa số lần tham quan và độ tuổi . 50 5.5.4. Mối quan hệ giữa số lần tham quan và quê quán 51 5.5.5. Phân tích sự khác biệt giữa các nhóm trong đặt tính khách du lịch . 52 5.6. Tóm tắt . 55 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56 6.1. Giới thiệu . 56 6.2. Kết luận . 56 6.2.1. Tầm quan trọng và phuơng pháp nghiên cứu của đề tài . 56 6.2.2. Kết quả nghiên cứu chính của đề tài . 56 6.3. Kiến nghị . 58 6.3.1. Đối với Ban quản trị Miếu Bà 58 6.3.2. Đối với Sở du lịch An Giang . 58 6.4. Hạn chế của đề tài 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY