Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của công ty cổ phần xây dựng Bình Minh

<p> Trong điều kiện canh tranh gay găt cua nền kinh tê thi trường hiện nay, vấn đề sử dụng hiệu qua tai san ngăn han có vai tro hêt sức quan trong cua cac doanh nghiệp nói chung và cua công ty cổ phân xây dưng Binhg Minh nói riêng. Quan ly va sử dụng hiệu qua tai san ngăn han góp phân nâng cao công tac quan ly tai chinh, từ đó góp phân nâng cao hiệu qua hoat động san xuất kinh doanh cua công ty. Tuy nhiên, việc nâng cao hiệu qua san xuất kinh doanh cũng như hiệu qua sử dụng tai san ngăn han không phai la vấn đề giai quyêt ngay một ngay hai ma nó la mục tiêu phấn đấu lâu dai cua công ty. Trong những năm qua công ty đa có nhiều cô găng, tich cưc vươn lên trong san xuất kinh doanh, lơi nhuân sau thuê ổn đinh tuy nhiên cũng gặp phai không it những khó khăn về việc sử dụng tai san ngăn han sao cho có hiệu qua. Việc nghiên cứu để tim ra giai phap nhằm nâng cao hiệu qua sử dụng tai san ngăn han cua công ty cổ phân xây dưng Binh Minh trong điều kiện nền kinh tê nươc ta đang chuyển sang cơ chê thi trường có y nghĩa thiêt thưc ca về ly luân va thưc tiễn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY