Khóa luận Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp thừa thiên Huế

<p> Qua quá trình tìm hiểu từ lí luận đến thực tiễn về hoạt động kế toán nói chung và kế toán thuế GTGT, TNDN tại đơn vị thực tập nhằm đạt đƣợc những mục tiêu ban đầu mà bài khóa luận đề ra, em xin đƣa ra một số kết luận nhƣ sau: Thứ nhất, từ cơ sở lí luận cơ bản về thuế, thuế GTGT, thuế TNDN em đã hệ thống hóa lại đƣợc những kiến thức cơ bản về thuế đã đƣợc học, từ tài khoản sử dụng, phƣơng pháp hạch toán cơ bản, thủ tục kê khai, hạch toán, quyết toán thuế cuối năm đến sự thay đổi trong qui định của luật thuế. Thứ hai, quan sát, tìm hiểu, nghiên cứu, mô tả lại qui trình kế toán thuế GTGT và TNDN thực tế tại DN diễn ra nhƣ thế nào. Thứ ba, từ thực tế hạch toán tại đơn vị, có thể đƣa ra đƣợc những nhận định, sự so sánh giữa thực tế với lí luận từ cách hiểu và vận dụng chuẩn mực kế toán, áp dụng sự thay đổi của luật đến cách hạch toán linh hoạt trong thực tế cho phù hợp với tình hình hoạt động tại Công ty. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY