Khóa luận 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại Sở Giao dịch 1 - Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Việt Nam

Lời nói đầu 4 Chương 1 5 1.Tổng quan về thị trường ngoại hối 5 1.1.Khái niệm thị trường ngoại hối 5 1.2.Đặc điểm của thị trường ngoại hối 5 1.3.Lịch sử hình thành và phát triển của thị trường ngoại hối. 6 1.4.Chức năng của thị trường ngoại hối 7 1.5.Các thành viên tham gia thị trường ngoại hối. 7 1.5.1.Nhóm khách hàng mua bán lẻ . 7 1.5.2. Các Ngân hàng thương mại. 8 1.5.3. Các nhà môi giới ngoại hối. 8 1.5.4. Các Ngân hàng Trung ương. 9 2.Hoạt động kinh doanh ngoại hối của NHTM 9 2.1.Vai trò của NHTM 9 2.2.Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của NHTM. 10 2.2.1. Sự cần thiết của các NHTM phải tham gia kinh doanh ngoại hối 10 2.2.2. Vai trò của hoạt động kinh doanh ngoại hối đối với các NHTM. 10 2.2.3. Ưu thế của NHTM trong kinh doanh ngoại hối 10 3.Tỷ giá và các giao dịch ngoại hối. 11 3.1. Tỷ giá. 11 3.1.1.Khái niệm tỷ giá. 11 3.1.2.Các loại tỷ giá. 11 3.1.3.Các phương pháp yết giá 12 3.2. Các giao dịch trên thị trường ngoại hối. 13 3.2.1.Giao dịch ngoại hối trao ngay( Sport). 13 3.2.2. Giao dịch ngoại hối kỳ hạn ( Forward Transaction) 13 3.2.3. Giao dịch tiền tệ tương lai ( Currency Futures) 14 3.2.4.Giao dịch hoán đổi ngoại hối (Swap) 15 3.2.5. Giao dịch quyền lựa chọn tiền tệ (Currency Options) 15 Chương 2 17 1. Quá trình hình thành và phát triển. 17 2.Tình hình kinh doanh ngoại tệ của Sở giao dịch I. 18 2.1. Các hoạt động chủ yếu liên quan đến ngoại tệ tại SGD I. 18 2.1.1. Hoạt động thanh toán quốc tế. 18 2.1.2 Hoạt động cho vay ngoại tệ. 19 2.1.3. Hoạt động mua bán ngoại tệ. 19 2.2. Cơ sở pháp lý. 19 2.3.Quy trình mua bán ngoại tệ phục vụ khách hàng. 20 2.3.1 Lập kế hoạch nhu cầu ngoại tệ và thông báo. 20 2.3.2. Giao dịch mua ngoại tệ. 21 2.3.3. Giao dịch bán ngoại tệ. 21 2.3.4. Mua bán ngoại tệ để cân đối nhu cầu ngoại tệ của khách hàng đảm bảo trạng thái ngoại tệ. 22 2.3.5. Quy định niêm yết tỷ giá mua bán ngoại tệ tại Sở giao dịch I. 23 2.4.Nguồn mua ngoại tệ. 23 2.5. Nguồn bán ngoại tệ. 25 3. Thực trạng kinh doanh ngoại tệ của Sở giao dịch I 26 4. Đánh giá hiệu quả kinh doanh ngoạitệ tại SGDI NHĐT&PTVN. 31 4.1. Kết quả đạt được. 31 4.1.1 Đạt được mục đích về lợi nhuận. 32 4.1.2. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng & mở rộng mối quan hệ. 32 4.1.3. Tăng cường hiệu quả cho vay. 33 4.1.4 Thúc đẩy hoạt động thanh toán quốc tế. 34 4.2. Hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Sở giao dịch I. 35 4.2.1. Những hạn chế trong quá trình kinh doanh ngoại tệ tại SGDI. 35 4.2.1.1. Các nghiệp vụ kinh doanh còn đơn điệu. 35 4.2.1.2. Nguồn mua ngoại tệ của Sở giao dịch còn hạn chế. 35 4.2.1.3. Một số tồn tại khác. 36 4.2.2 . Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Sở giao dịch I còn kém hiệu quả là do những nguyên nhân sau. 37 4.2.2.1. Nguyên nhân khách quan. 37 4.2.2.2. Nguyên nhân chủ quan của chính bản thân ngân hàng cũng ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh ngoại tệ. 37 Chương 3 39 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tại SGDI - NHĐT&PTVN 39 1. Phương hướng phát triển kinh doanh ngoại tệ của SGDI - NHĐT&PTVN. 39 2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ của SGDI. 40 2.1. Nâng cao chất luợng các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ đang sử dụng 41 2.2.Có những chuẩn bị để đưa nghiệp vụ option vào giao dịch. 41 2.3. Đa dạng hoá các loại ngoại tệ trong kinh doanh. 42 2.4. Mở rộng và phát triển hoạt động liên quan đến kinh doanh ngoại tệ 42 2.4.1. Hoạt động thanh toán quốc tế. 42 2.4.2. Hoạt động cho vay ngoại tệ. 43 2.5. Xây dựng chính sách khách hàng. 43 2.6. Đầu tư hiện đại hoá cơ sở vật chất, công nghệ ngân hàng . 44 2.7. Chính sách phát triển nguồn nhân lực. 45 2.7.1 Nâng cao trình độ quản lý. 45 2.7.2 Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn. 46 2.8. Thực hiện tốt một số nguyên tắc trong kinh doanh ngoại tệ. 46 3. Một số kiến nghị 47 3.1.Đối với Chính phủ. 47 3.1.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý cho kinh doanh ngoại tệ. 47 3.1.2. Cơ chế tỷ giá linh hoạt có sự điều chỉnh của Nhà nước. 48 3.1.3. Hình thành và vận hành tốt thị trường ngoại hối 49 3.1.4. Cải thiện cán cân thanh toán quốc tế 50 3.2. Đối với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (NHĐT&PTVN) 51 3.2.1 Về quy trình mua bán ngoại tệ giữa Hội sở chính và chi nhánh. 51 3.2.2 Triển khai kịp thời, hướng dẫn cụ thể các văn bản của Chính phủ, của ngành về quản lý ngoại hối và kinh doanh ngoại tệ. 52 3.2.3 Thực hiện kiểm tra, kiểm sát và nâng cao trình độ nghiệp vụ. 52 Kết luận 53 Tài liệu tham khảo. 54 Danh mục các chữ viết tắt 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY