Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của các chất chiết thô từ cây lô hội (Aloe vera) và cây hoa phấn (Mirabilis jalapa L.) nuôi cấy in vitro

MỤC LỤC CHưƠNG TRANG Trang tựa Lời cảm ơn iii Tóm tắt .iv . Summary vi Mục lục viii Danh mục hình x Danh mục bảng xi Các từ viết tắt xii Chương 1. Mở đầu 1 1.1. Đặt vấn đề .1 1.2. Mục đích và yêu cầu .2 Chương 2. Tổng quan tài liệu .3 2.1. Vài nét về cây lô hội và cây hoa phấn 3 2.2. Đặc điểm sinh học của cây lô hội và cây hoa phấn 4 2.2.1. Đặc điểm sinh học của cây lô hội .4 2.2.2. Đặc điểm sinh học của cây hoa phấn 5 2.3. Công dụng của cây lô hội và cây hoa phấn .7 2.3.1. Làm cảnh .7 2.3.2. Làm chất bảo quản thực phẩm 7 2.3.3. Làm thuốc 7 2.4. Các phương pháp nhân giống cây lô hội và cây hoa phấn 13 2.4.1. Nhân giống tự nhiên 13 2.4.2. Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô 13 2.5. Vài nét về các chất điều hòa sinh trưởng thực vật .14 2.5.1. Auxin .14 2.5.2. Cytokinin .16 2.6. Vài nét về các vi khuẩn và nấm gây bệnh thường gặp 17 2.6.1. Tụ cầu khuẩn (Staphylococcus) 17 2.6.2. Trực khuẩn (Escherichia coli) 22 2.6.3. Trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) 25 2.6.4. Nấm men (Candida albicans) .28 2.7. Một số nghiên cứu có liên quan 29 Chương 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu .31 3.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu .31 3.2. Vật liệu 31 3.2.1. Trang thiết bị và dụng cụ .31 3.2.2. Vật liệu nuôi cấy mô cây lô hội và cây hoa phấn .31 3.2.3. Vật liệu thử hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm .31 3.2.4. Thành phần môi trường sử dụng trong nghiên cứu 31 3.3. Phương pháp nghiên cứu .33 3.3.1. Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ các chất điều hòa sinh trưởng lên sự hình thành mô sẹo cây hoa phấn 33 3.3.2. Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của BA lên sự tạo cụm chồi từ cây lô hội in vitro và cây hoa phấn in vitro .34 3.3.3. Thí nghiệm 3: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của cây lô hội và cây hoa phấn ngoài tự nhiên .35 3.3.4. Thí nghiệm 4: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của mô sẹo cây hoa phấn 37 3.3.5.Thí nghiệm 5: Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của cây lô hội và cây hoa phấn in vitro .37 Chương 4. Kết quả và thảo luận 39 Chương 5. Kết luận và đề nghị 53 Tài liệu tham khảo 55 Phụ lục DANH MỤC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1. Cây lô hội .4 Hình 2.2. Cây hoa phấn 6 Hình 4.1. Mô sẹo từ lá hoa phấn dưới tác dụng của BA và 2,4 – D sau 25 ngày nuôi cấy. 40 Hình 4.2. Cụm chồi cây lô hội dưới tác dụng của BA sau 25 ngày nuôi cấy. .42 Hình 4.3. Cụm chồi hoa phấn dưới tác dụng của BA sau 25 ngày nuôi cấy. .44 Hình 4.4. Vòng kháng sinh của các chất chiết thô lá lô hội đối với các chủng vi sinh 45 Hình 4.5. Vòng kháng sinh của các chất chiết thô thân, lá cây hoa phấn đối với các chủng vi sinh. 47 Hình 4.6. Vòng kháng sinh của các chất chiết thô rễ cây hoa phấn đối với các chủng vi sinh .47 Hình 4.7. Vòng kháng sinh của chất chiết thô mô sẹo cây hoa phấn đối với các chủng vi sinh. 49 Hình 4.8. Vòng kháng sinh của chất chiết thô cây lô hội in vitro đối với các chủng vi sinh. 50 Hình 4.9. Vòng kháng sinh của chất chiết thô cây hoa phấn in vitro đối với các chủng vi sinh 51 DANH MỤC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 3.1. Thành phần môi trường MS của Murashige và Skoog 32 Bảng 3.2. Nồng độ BA và 2,4-D sử dụng trong thí nghiệm 1 34 Bảng 3.3. Nồng độ BA sử dụng trong thí nghiệm 2 .35 Bảng 4.1. Ảnh hưởng của BA và 2,4-D lên sự hình thành mô sẹo cây hoa phấn in vitro sau 25 ngày nuôi cấy 39 Bảng 4.2. Ảnh hưởng của BA lên sự tạo cụm chồi cây lô hội sau 25 ngày nuôi cấy .41 Bảng 4.3. Ảnh hưởng của BA lên sự tạo cụm chồi cây hoa phấn sau 25 ngày nuôi cấy .43 Bảng 4.4. Kết quả hoạt tính kháng sinh và đường kính vòng kháng sinh của các chất chiết thô lá cây lô hội ngoài tự nhiên 45 Bảng 4.5. Kết quả hoạt tính kháng sinh và vòng kháng sinh của các chất chiết thô thân, lá, rễ cây hoa phấn ngoài tự nhiên 46 Bảng 4.6. Kết quả hoạt tính kháng sinh và vòng kháng sinh của các chất chiết thô mô sẹo cây hoa phấn in vitro 48 Bảng 4.7. Kết quả hoạt tính kháng sinh và vòng kháng sinh của các chất chiết thô cây lô hội và cây hoa phấn in vitro .50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY