Khảo sát hàm lượng progesterone trong sữa bằng kỹ thuật ELISA để chẩn đoán mang thai sớm, chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu trên bò cho sữa tại Công ty Cổ Phần bò sữa Long Thành

MỤC LỤC CHưƠNG TRANG Trang tựa Lời cảm tạ . iii Tóm tắt .iv Mục lục .v Danh sách các chữ viết tắt viii Danh sách các hình ix Danh sách các bảng .x Chương 1 MỞ ĐẦU 1 1.1 Đặt vấn đề 1 1.2 Mục đích và yêu cầu .2 1.2.1 Mục đích 2 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 Sơ lược về công ty cổ phần bò sữa Đồng Nai 3 2.1.1 Quá trình hình thành .3 2.1.2 Nhiệm vụ của công ty 3 2.1.3 Tổ chức sản xuất và cơ cấu đàn bò .3 2.1.4 Phương pháp chăm sóc, nuôi dưỡng 5 2.2 Vài nét về tình hình chăn nuôi của các nông hộ 8 2.2.1 Nguồn gốc đàn bò .8 2.2.2 Đặc điểm đồng cỏ .8 2.2.3 Đặc điểm chuồng trại 8 2.2.4 Phương thức chăn nuôi 9 2.3 Sơ lược giống bò sữa Holstein Friesian (HF) 10 2.4 Chu kỳ động dục 11 2.5 Hiện tượng chậm sinh và chậm động dục sau khi sinh. 14 2.5.1 Bệnh ấu trĩ (hay còn gọi là chứng thiểu năng sinh dục) .14 2.5.2 Hiện tượng Free – matin .15 2.5.3 Buồng trứng teo và giảm cơ năng 15 2.5.4 U nang buồng trứng 16 2.5.5 Thoái hóa buồng trứng .16 2.6 Vai trò progesterone trong sinh sản 17 2.6.1 Nguồn gốc progesterone .17 2.6.2 Bản chất, khối lượng phân tử, cấu trúc phân tử 17 2.6.3 Vận chuyển và chuyển hóa progesterone và tác dụng của progesterone .18 2.6.4 Động thái progesterone trong chu kỳ động dục bình thường, mang thai 19 2.6.5 Các chỉ định và ứng dụng của xét nghiệm progesterone trong sữa .21 2.7 Nguyên lý Kỹ thuật ELISA (Progesterone – Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) 22 Chương 3 NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP TIẾN HÀNH .25 3.1 Thời gian và địa điểm thực hiện đề tài 25 3.1.1 Thời gian .25 3.1.2 Địa điểm .25 3.2 Đối tượng khảo sát 25 3.3 Nội dung khảo sát .25 3.4 Phương pháp tiến hành 25 3.4.1 Bố trí số mẫu sữa khảo sát theo nhóm máu .26 3.4.2 Bố trí số mẫu sữa khảo sát theo các lứa đẻ .26 3.4.3 Lấy mẫu sữa và ly tâm 27 3.4.4 Kỹ thuật ELISA .27 3.5 Phương pháp xử lý số liệu .30 Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .31 4.1 Hàm lượng progesterone trong sữa bò sinh sản bình thường 31 4.1.1 Hàm lượng progesterone sữa bò theo nhóm máu .34 4.1.2 Hàm lượng progesterone sữa bò theo lứa đẻ .36 4.2 Hàm lượng progesterone trong sữa bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu .41 4.2.1 Hàm lượng progesterone sữa bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu theo nhóm máu 50 và 75% HF .43 4.2.2 Hàm lượng progesterone sữa bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu theo lứa đẻ 46 Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 52 5.1 Kết luận 52 5.2 Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 54 PHỤ LỤC . 57 DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1 Sự thay đổi hàm lượng các kích thích tố trong máu ở chu kỳ động dục bình thường của bò . 12 Hình 2.2 Cơ chế tiêu hoàng thể của PGF2 trong chu kỳ động dục 14 Hình 2.3 Động thái progesterone trong chu kỳ động dục bình thường ở bò 20 Hình 2.4 Động thái progesterone giúp chẩn đoán sớm có thai . 21 Hình 4.1 Hàm lượng progesterone sữa bò sinh sản bình thường 32 Hình 4.2 Hàm lượng progesterone sữa bò theo nhóm máu 50% 34 Hình 4.3 Hàm lượng progesterone sữa bò theo nhóm máu 75% 35 Hình 4.4 Hàm lượng progesterone sữa bò theo lứa 1 . 37 Hình 4.5 Hàm lượng progesterone sữa bò theo lứa 2 . 38 Hình 4.6 Hàm lượng progesterone sữa bò theo lứa 3 . 39 Hình 4.7 Hàm lượng progesterone sữa bò theo lứa 4 . 40 Hình 4.8 Hàm lượng progesterone sữa bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu 42 Hình 4.9 Hàm lượng progesterone sữa bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu theo nhóm máu 50% 44 Hình 4.10 Hàm lượng progesterone sữa bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu theo nhóm máu 75% . 45 Hình 4.11 Hàm lượng progesterone sữa bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu theo lứa 1 47 Hình 4.12 Hàm lượng progesterone sữa bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu theo lứa 2 48 Hình 4.13 Hàm lượng progesterone sữa bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu theo lứa 3 49 Hình 4.14 Hàm lượng progesterone sữa bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu theo lứa 4 50 DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1 Bảng cơ cấu đàn bò công ty 5 Bảng 2.2 Bảng định mức thức ăn cho đàn bò năm 2007 . 7 Bảng 3.1 Số mẫu sữa khảo sát trên bò sinh sản bình thường . 26 Bảng 3.2 Số mẫu sữa khảo sát trên bò chậm động dục 26 Bảng 3.3 Số mẫu sữa khảo sát theo lứa đẻ ở bò sinh sản bình thường 26 Bảng 3.4 Số mẫu sữa khảo sát theo lứa đẻ ở bò chậm động dục . 27 Bảng 4.1 Hàm lượng progesterone sữa bò sinh sản bình thường 31 Bảng 4.2 Hàm lượng progesterone sữa bò theo nhóm máu . 34 Bảng 4.3 Hàm lượng progesterone sữa bò theo lứa đẻ 37 Bảng 4.4 Hàm lượng progesterone sữa bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu 41 Bảng 4.5 Hàm lượng progesterone sữa bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu theo nhóm máu 43 Bảng 4.6 Hàm lượng progesterone sữa bò chậm động dục hoặc phối nhiều lần không đậu theo lứa đẻ . 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY