Khảo sát đậm độ và khả năng sinh độc tố của vi khuẩn S. aureus trên môi trường nuôi cấy

MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG Trang tựa Lời cảm tạ iii Tóm tắt . iv Abstract v Mục lục vi Danh sách các chữ viết tắt . ix Danh sách các bảng . x Danh sách các hình xi 1. MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề . 1 1.2. Mục đích . 1 1.3. Yêu cầu . 2 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. Giới thiệu về Staphylococcus 3 2.1.1. Hình thái . 3 2.1.2. Tính chất . 3 2.1.3. Phân loại . 4 2.2. Giới thiệu về Staphylococcus aureus 4 2.2.1. Hình thái, đặc điểm sinh hóa 4 2.2.2. Điều kiện tăng trưởng và sự phân bố 6 2.2.3. Tính kháng thuốc kháng sinh . 7 2.2.4. Sự sinh trưởng của S. aureus 8 2.3. Ngộ độc thực phẩm do Staphylococcus aureus . 8 2.3.1. Những triệu chứng thường gặp 8 2.3.2. Tình hình ngộ độc do S. aureus . 9 2.4. Phương pháp phát hiện Staphylococcus aureus 11 2.4.1. Phương pháp truyền thống . 11 2.4.1.1. Phương pháp định tính . 11 2.4.1.2. Phương pháp định lượng 12 2.4.2. Phương pháp hiện đại 13 2.5. Các yếu tố độc lực của Staphylococcus aureus 14 2.5.1. Protein bề mặt 14 2.5.2. Yếu tố xâm lấn . 14 2.5.3. Các yếu tố chống lại sư tự vệ của tế bào chủ 16 2.6. Độc tố ruột enterotoxin của Staphylococcus aureus . 18 2.6.1. Cấu trúc 18 2.6.2. Phân loại 18 2.6.3. Tính chất 19 2.6.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và việc tạo độc tố SE của tụ cầu 19 2.6.5. Những hoạt tính của độc tố SE 20 2.6.5.1. Hoạt tính siêu kháng nguyên . 20 2.6.5.2. Hoạt tính gây nôn . 21 2.6.6. Phương pháp phát hiện độc tố SE 22 2.6.6.1. Phương pháp khuếch tán trên gel . 22 2.6.6.2. Phương pháp miễn dịch phóng xạ - RIA . 22 2.6.6.3. Phương pháp RPLA . 23 2.6.6.4. Phương pháp PCR 23 2.6.6.5. Phương pháp ELISA 24 3. VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 3.1. Thời gian và địa điểm . 26 3.1.1. Thời gian thực hiện đề tài 26 3.1.2. Ðịa điểm thực hiện . 26 3.2. Vật liệu 26 3.2.1. Chủng S. aureus 26 3.2.2. Thiết bị và dụng cụ 26 3.2.3. Hóa chất . 26 3.3. Phương pháp . 27 3.3.1. Bố trí thí nghiệm 27 3.3.2. Qui trình thí nghiệm . 27 3.3.2.1. Tuyển chọn các chủng S. aureus 27 3.3.2.2. Khảo sát đậm độ vi khuẩn theo thời gian 29 3.3.2.3. Xác định độc tố ruột enterotoxin bằng kĩ thuật ELISA . 30 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1. Kiểm tra độ sống và độ thuần của các chủng S. aureus . 36 4.2. Khảo sát đậm độ và khả năng sinh độc tố của các chủng S. aureus . 39 4.2.1. Đậm độ . 39 4.2.1.1. Trên môi trường TSGM 39 4.2.1.2. Trên môi trường BHI . 40 4.2.2. Khả năng sinh độc tố . 42 4.3. Khảo sát các chủng có khả năng sinh độc tố 44 4.3.1. Tương quan giữ đậm độ và khả năng tạo độc tố . 44 4.3.2. Đánh giá tác động của hai môi trường TSGM và BHI 47 4.4. Xác định các loại độc tố SE 47 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1. Kết luận . 50 5.2. Đề nghị 50 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 51 PHỤ LỤC 56 DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1. Những đặc tính của S. aureus, S. epidermidis và Micrococci 6 Bảng 4.1: Nguồn gốc và kết quả kiểm tra các chủng S. aureus 36 Bảng 4.2. Tỉ lệ nguồn gốc các chủng S. aureus . 37 Bảng 4. 3. Đậm độ và khả năng sinh độc tố của S. aureus trên môi trường TSGM 39 Bảng 4.4. Đậm độ và khả năng sinh độc tố của S. aureus trên môi trường BHI . 41 Bảng 4.5. Giá trị OD của đối chứng âm và đối chứng dương . 42 Bảng 4.6. Nguồn gốc các chủng S. aureus cho độc tố dương tính 44 Bảng 4.7. Các chủng S. aureus có khả năng tạo độc tố trên môi trường TSGM 44 Bảng 4.8. Các chủng S. aureus có khả năng tạo độc tố trên môi trường BHI 45 Bảng 4.9. Các loại độc tố của các chủng S. aureus . 48 DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1. Hình thái Staphylococcus aureus 4 Hình 2.2. Tụ cầu Staphylococcus aureus gram dương dưới kính hiển vi 5 Hình 2.3. Các yếu tố độc lực của Staphylococcus aureus . 14 Hình 2.4 Vị trí nhiễm và gây bệnh ở người của S. aureus 17 Hình 2.5. Hoạt tính siêu kháng nguyên . 21 Hình 3.1. Kết quả phản ứng coagulase 29 Hình 3.2. Bộ kit Tecra xác định SE (SETVIA96) . 35 Hình 3.3. Bộ kit Tecra phân loại SE (SIDVIA72) 35 Hình 4.1. Khuẩn lạc S. aureus trên môi trường Baird Paker . 38 Hình 4.2. Khuẩn lạc S. aureus trên môi trường MSA . 38 Hình 4.3. Nguồn gốc các chủng S. aureus 38 Hình 4.4. Biểu đồ về sự phát triển của S. aureus trên môi trường TSGM 40 Hình 4.5. Biểu đồ về sự phát triển của S. aureus trên môi trường BHI 42 Hình 4.6. Phản ứng ELISA xác định độc tố ruột enterotoxin . 43 Hình 4.7. Biểu đồ về đậm độ và khả năng sinh độc tố trên môi trường TSGM . 46 Hình 4.8. Biểu đồ về đậm độ và khả năng sinh độc tố trên môi trường BHI 46 Hình 4.9. Kết quả xác định loại độc tố bằng phương pháp ELISA . 48 Hình 4.10. Tỉ lệ các loại độc tố SE 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY