Khảo sát đặc điểm sinh học và chu trình phát triển của loài tầm gửi Macrosolen cochinchinensis trên cây cao su (Hevea brasiliensis)

MỤC LỤC Trang tựa Trang Lời cảm tạ iii Tóm tắt .iv Thesis summry v Mục lục vi Danh sách các chữ viết tắt . viii Danh sách các hình . .ix Danh sách các bảng x Chương1: GIỚI THIỆU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục đích đề tài . 3 1.3.Yêu cầu . 3 1.4.Giới hạn đề tài . 3 Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. Giới thiệu về cây cao su Hevea brasiliensis .4 2.1.1. Tên họ và nguồn gốc 4 2.1.2. Đặc điểm sinhhọc, sinh thái . 5 2.1.3.Nguồn gốc và quá trình phát triển cao su thiên nhiên ở Việt Nam 6 2.1.4. Hiệu quả của cây cao su . 8 2.2. Giới thiệu về họ tầm gửi Loranthaceae . 10 2.2.1. Tầm gửi là gì? 10 2.2.2. Vòng đời và đặc điểm sinh học của họ Loranthaceae . 14 2.2.3. Các phương pháp kiểm soát và quản lý cây tầm gửi . 14 2.2.4. Giới thiệu về loài tầm gửi lá lớn Macrosolen cochinchinensis . 18 2.3. Giới thiệu sơ lược về các loại thuốc thí nghiệm 20 2.3.1. 2,4–D .20 2.3.2. Ethephon .21 2.3.3. Tryclopyr butoxyethyl ester 22 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP TIẾN HÀNH .24 3.1. Thời gian và địa điểm tiến hành 24 3.2. Nội dung nghiên cứu .24 3.3. Vật liệu thí nghiệm 24 3.3.1. Cây tầm gởi Macrosolen cochinchinensis .24 3.3.2. Hóa chất và thiết bị cần thiết .24 3.4. Phương pháp 25 3.4.1. Nội dung 1: Điều tra mức độ nhiễm bệnh tầm gởi trên cây cao su tại nông trường ÔngQuế - Đồng Nai 25 3.4.2. Nội dung 2: Định danh các loài tầm gởi gây bệnh họ Loranthacea 27 3.4.3. Nội dung 3: Khảo sát sự nảy mầm và chu trình phát triển của loài tầm gửi Macrosolen cochinchinensis .27 3.4.4. Nội dung 4: Giải phẫu hình thái 28 3.4.5. Nội dung 5: Bước đầu thử nghiệm với hóa chất Garlon 250 EC 28 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1. Kết quả điều tra mức độ nhiễm bệnh tầm gởi trên cây cao su tại nông trường Ông Quế - Đồng Nai 30 4.2. Kết quả định danh các loài tầm gửi họ Loranthacea . 33 4.2.1. Macrosolen cochinchinensis 33 4.2.2. Viscum articulatum 34 4.2.3. Dendrophtoe pentandra . 34 4.2.4. Helixanthera cylindrica . 35 4.2.5. Macrosolen tricolor . 35 4.2.6. Taxillus chinensis 36 4.3. Khảo sát sự nảy mầm và chu trình phát triển của loài tầm gởi Macrosolen Cochinchinensis . 37 4.4. Kết quả giải phẫu hình thái 39 4.5. Bước đầu thửn ghiệm xử lý tầm gửi với hóa chất Garlon 250 EC 40 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1. Kết luận 45 5.2. Đề nghị 45 Chương 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC 49 DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1. Diện tích và sản lượng cao su Việt Nam từ năm 2001 đến 2006 . 9 Bảng 2.2. Diện tích và sản lượng cao su Việt Nam năm 2006 theo vùng 9 Bảng 2.3. Phân loại họ tầm gửi Loranthaceaeở Việt Nam . 13 Bảng 2.4. Một số loại cây ký chủ của cây tầm gửi họ Loranthaceae . 16 Bảng 4.1. Kết quả điều tra mức độ nhiễm bệnh tầm gửi trên cây cao su tại nông trường Ông Quế - Đồng Nai . 30 Bảng 4.2. Kết quả điều tra tỷ lệ nhiễm bệnh trên các vị trí tán cây 32 DANH SÁCH CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ HÌNH TRANG Hình 1.1. Vườn cao su ở nông trường Ông Quế . 1 Hình 2.1. Công thức cấu tạo cao su thiên nhiên .4 Hình 2.2. Lá, hoa và quả cây cao su . 5 Hình 2.3. Loài Nuytsiaf loribunda 12 Hình 2.4. Loài Atkinsonia ligustrina 12 Hình 2.5. Loài Gaiadendronpunctatum . 12 Hình 2.6. Bản đồ phân bố loài Macrosolen cochinchinensis ở Cuba . 18 Hình 2.7. M. cochinchinensis.A – Cành có quả, B – Cành hoa, C – Hoa , D – Hoa cắt dọc.(Barlow,1981) . 19 Hình 3.1. Sơ đồ vị trí phân bố vết bệnh trên cây 26 Hình 3.2. Các bước trong phương pháp thí nghiệm hóa chất .29 Hình 4.1. Loài Macrosolen cochinchinensis . . 33 Hình 4.2. Loài Viscum articulatum . 34 Hình 4.3. Loài Dendrophtoe pentandra 34 Hình 4.4. Loài Helixanthera cylindrica 35 Hình 4.5. Loài Macrosolen tricolor 35 Hình 4.6. Loài Taxillus chinensis . 36 Hình 4.7. Quát rình nảy mầm và phát triển của Macrosolen cochinchinensis . 37 Hình 4.8. Hạt nảy mầm . 38 Hình 4.9. Vết bệnh cắt ngang – A: cây tầm gửi, B: cây cao su 39 Hình 4.10. A – Mô cây bị nhiễm bênh, B – Mô cây không bị nhiễm bệnh 39 Hình 4.11. (a), (b), (c), (d) Biểu hiện của cây tầm gửi và cây cao su 44 Biểu đồ 4.1. Biểu đồ thể hiện mức độ nhiễm bệnh tầm gửi trên cây cao su 31 Biểu đồ 4.2. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ phân bố vết bệnh trêy tán cây cao su 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY