Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn FDI tại thành phố Đà Nẵng

Trang bìa phụ Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt i Danh mục các bảng, biểu ii Danh mục hình vẽ iii Danh mục các hộp tiêu điểm iv Lời mở đầu v 1. Ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài v 2. Mục tiêu nghiên cứu vi 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu vii 4. Tính mới của luận văn vii 5. Phương pháp nghiên cứu ix 6. Nội dung x Chương I: Những cơ sở lý luận về môi trường đầu tư 1 1.1 Những vấn đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài 1 1.1.1 Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài 1 1.1.2 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 1 1.1.3 Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nền kinh tế hiện nay 3 1.2 Môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 1.2.1 Khái niệm 4 2 1.2.2 Các yếu tố cấu thành môi trường đầu tư 7 1.3 Ý nghĩa của việc nghiên cứu môi trường đầu tư 15 1.4 Các bài học kinh nghiệm về hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút vốn FDI 16 1.4.1 Kinh nghiệm của Bình Dương 16 1.4.2 Kinh nghiệm của Singapore 18 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút ra trong việc hoàn thiện môi trường đầu tư của thành phố Đà Nẵng 20 Kết luận chương 1 21 Chương 2: Phân tích thực trạng môi trường đầu tư trong hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2001 đến nay 22 2.1 Một số nét khái quát về Thành phố Đà Nẵng 22 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 22 2.1.2 Điều kiện xã hội 23 2.2 Tình hình thu hút vốn FDI vào thành phố Đà Nẵng từ năm 2001 – 2005 24 2.2.1 Số lượng vốn FDI thu hút 24 2.2.2 Tình hình thu hút vốn FDI theo đối tác 26 2.2.3 Tình hình thu hút vốn FDI theo hình thức đầu tư 27 2.2.4 Tình hình thu hút vốn FDI theo lĩnh vực đầu tư 28 2.2.5 Kết quả hoạt động thu hút FDI tại TP. Đà Nẵng từ năm 2001-2005 29 2.3 Phân tích thực trạng môi trường đầu tư trong việc thu hút vốn FDI của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua (2001-nay) 32 2.3.1 Môi trường chính trị – xã hội 32 2.3.2 Môi trường pháp lý – hành chính 34 2.3.3 Môi trường cơ sở hạ tầng 38 3 2.3.4 Môi trường kinh tế – tài nguyên 43 2.3.5 Môi trường tài chính – ngân hàng 51 2.3.6 Môi trường lao động 52 Kết luận chương 2 55 Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn FDI của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010 57 3.1 Quan điểm đề xuất giải pháp 57 3.2 Mục tiêu đề xuất giải pháp 57 3.3 Căn cứ đề xuất giải pháp 58 3.4 Ma trận SWOT 59 3.4.1 Những điểm mạnh 59 3.4.2 Những điểm yếu 60 3.4.3 Những cơ hội 61 3.4.4 Những thách thức 62 3.5 Các nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn FDI của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010 64 3.5.1 Nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ chế quản lý – thủ tục hành chính 64 3.5.2 Nhóm giải pháp về hoàn thiện môi trường cơ sở hạ tầng 69 3.5.3 Nhóm giải pháp về hoàn thiện môi trường lao động 73 3.5.4 Một số kiến nghị 76 Kết luận chương 3 79 Kết luận xiv Tài liệu tham khảo xvi Phụ lục xxi 4 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT - FDI : Đầu tư trực tiếp nước ngoài - CNH-HĐH : Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa - DN : Doanh nghiệp - GDP : Tổng sản phẩm quốc nội - IMF : Quỹ Tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) - KCN : Khu công nghiệp - KCX : Khu chế xuất - TNHH : Trách nhiệm hữu hạn - TP : Thành phố - UBND : Ủy ban nhân dân - WB : Ngân hàng Thế giới (World Bank)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY