Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

MụC LụC Trang phụ bìa Trang Lời cam đoan . i Mục lục . ii Danh mục các chữ viết tắt . vi Danh mục các bảng vii Danh mục các hình vẽ vii Danh mục các phụ lục . viii Mở ĐầU CHƯƠNG 1: NHữNG VấN Đề CHUNG Về Hệ THốNG KIểM SOáT NộI Bộ TRONG HOạT động kinh doanh của các ngân hàng thương mại 1 1.1NHữNG VấN Đề CƠ BảN Về KIểM SOáT NộI Bộ .1 1.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển của các lý thuyết kiểm soát nội bộ 1 1.1.2 Định nghĩa về kiểm soát nội bộ theo COSO 3 1.1.3 Các yếu tố của hệ thống kiểm soát nội bộ theo COSO 3 1.1.3.1 Môi trường kiểm soát . 4 1.1.3.2 Đánh giá rủi ro .6 1.1.3.3 Hoạt động kiểm soát . .7 1.1.3.4 Thông tin và truyền thông 9 1.1.3.5 Giám sát .10 1.2 Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại .10 1.2.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng thương mại .10 1.2.2 Chức năng của ngân hàng thương mại . 13 1.2.2.1 Chức năng trung gian tín dụng .13 1.2.2.2 Chức năng trung gian thanh toán 13 1.2.2.3 Chức năng tạo ra tiền ngân hàng .13 1.2.3 Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại .14 2 1.2.3.1 Huy động vốn . .14 1.2.3.2 Tín dụng và đầu tư .14 1.2.3.3 Các hoạt động kinh doanh khác . 14 1.2.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 15 1.3 Kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại .16 1.3.1 Mục tiêu kiểm soát nội bộ trong hoạt động Ngân hàng thương mại .16 1.3.2 Nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động Ngân hàng .17 1.3.2.1 Ngăn ngừa thiếu sót trong hệ thống xử lý nghiệp vụ .18 1.3.2.2 Bảo vệ ngân hàng trước những thất thoát tài sản có thể tránh .18 1.3.2.3 Đảm bảo việc chấp hành chính sách kinh doanh .18 1.3.3 Những điểm đặc biệt trong thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng.18 1.3.4 Hệ thống các nguyên tắc về giám sát ngân hàng của ủy ban Basle .19 1.3.4.1 Các thành phần của Khung kiểm soát nội bộ theo Báo cáo Basle.19 1.3.4.2 Hệ thống các nguyên tắc theo Khung kiểm soát nội bộ ngân hàng của ủy ban Basle . .20 1.3.5 Kiểm soát nội bộ trong một số hoạt động chủ yếu của NHTM 23 1.3.5.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 23 1.3.5.2 Quy trình nghiệp vụ tín dụng .24 1.3.5.3 Kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng ngân hàng và quản lý rủi ro ngân hàng . 25 KếT LUậN CHƯƠNG 1 . .27 Chương 2: THựC TRạNG HOạT ĐộNG KIểM SOáT NộI Bộ TạI CáC NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Hồ CHí MINH 28 2.1 Hệ THốNG Tổ CHứC TíN DụNG VIệT NAM 28 2.1.1 Các loại hình tổ chức tín dụng .28 2.1.2 Các loại hình tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam .29 3 2.2 THựC TRạNG HOạT ĐộNG CủA NHTM Cổ PHầN TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Hồ CHí MINH THờI GIAN QUA .30 2.3 NHữNG ƯU ĐIểM Và TồN TạI CủA KIểM SOáT NộI Bộ TRONG HOạT ĐộNG CủA CáC NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Hồ CHí MINH 36 2.3.1 Đối tượng, mục đích, và phương pháp khảo sát 36 2.3.1.1 Đối tượng khảo sát 37 2.3.1.2 Mục đích khảo sát .37 2.3.1.3 Phương pháp khảo sát .37 2.3.2 Những ưu điểm và tồn tại của kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh .38 2.3.2.1 Môi trường kiểm soát . .38 2.3.2.2 Phân tích và đánh giá rủi ro 39 2.3.2.3 Các hoạt động kiểm soát . 42 2.3.2.4 Thông tin và truyền thông 45 2.3.2.5 Hoạt động giám sát .48 2.4 Đánh giá kiểm soát nội bộ đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần .49 KếT LUậN CHƯƠNG 2 . .51 Chương 3: MộT Số GIảI PHáP HOàN THIệN Hệ THốNG KIểM SOáT NộI Bộ TRONG HOạT Động kinh doanh của CáC NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Hồ CHí MINH 52 3.1 Phương hướng hoàn thiện . 52 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Cổ PHầN trên địa bàn thành phố hồ chí minh 53 3.2.1 Nhóm giải pháp thứ nhất: Giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát .53 4 3.2.1.1 Về phía Chính Phủ . 53 3.2.1.2 Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 54 3.2.1.3 Về phía các ngân hàng thương mại cổ phần 58 3.2.2 Nhóm giải pháp thứ hai: Nhận dạng rủi ro và thiết lập các thủ tục kiểm soát hữu hiệu nhằm ngăn ngừa rủi ro và hạn chế các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của NHTM cổ phần 60 3.2.2.1 Các giải pháp nâng cao tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc ngăn ngừa, kiểm soát và quản lý rủi ro tín dụng 60 3.2.2.2 Giải pháp thực hiện quy trình kiểm soát tín dụng chặt chẽ nhằm phục vụ tốt cho khách hàng 69 3.2.2.3 Các giải pháp quản lý có hiệu quả việc xử lý của các khoản nợ xấu 71 3.2.3 Nhóm giải pháp thứ ba: Giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống thông tin và truyền thông .71 3.2.3.1 Các giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống báo cáo tín dụng và hiệu quả phân tích hoạt động tín dụng 71 3.2.3.2 Các giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống trao đổi thông tin trong ngân hàng . 72 3.2.4 Nhóm giải pháp thứ tư: Giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát ngân hàng . 72 3.2.4.1 Định kỳ đánh giá một số vấn đề trọng yếu 72 3.2.4.2 Tăng cường cơ chế giám sát và kiểm tra thông qua vai trò của ban giám sát cũng như ban kiểm toán, kiểm soát nội bộ và thực hiện nghiêm túc việc kiểm toán độc lập hàng năm .73 3.2.4.3 Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của bộ máy kiểm toán nội bộ trong các NHTM cổ phần .73 3.2.4.4 Phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan kiểm tra, giám sát ngân hàng gồm thanh tra ngân hàng, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ 75 Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY