Hoạch định chiến lược phát triển công ty safoco đến năm 2010

<p> MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài : 1 2. Mục tiêu nghiên cứu : .1 3. Phạm vi nghiên cứu : .1 4. Phương pháp nghiên cứu : .2 5. Bố cục của đề tài : .2 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài : .2 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm chiến lược và hoạch định chiến lược kinh doanh : .3 1.2. Vai trò của chiến lược đối với doanh nghiệp : .3 1.3. Quy trình hoạch định chiến lược doanh nghiệp : 4 1.4. Các công cụ được sử dụng để hoạch định chiến lược doanh nghiệp : .10 1.4.1. Phương pháp chuyên gia : 10 1.4.2. Phương pháp phỏng vấn điều tra ý kiến khách hàng và xử lý bằng SPSS : .10 1.4.3. Phương pháp dự báo theo đường thẳng thông thường : 10 1.4.4. Sơ đồ xương cá : .10 Kết luận chương 1 : .12 CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY SAFOCO 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Safoco : .13 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển : 13 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty Safoco : .13 2.1.3. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Safoco : 13 2.1.4. Sứ mạng, mục tiêu định hướng của Công ty Safoco : .14 2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Safoco từ 2000-2004 14 2.3. Phân tích môi trường bên ngoài : .15 2.3.1. Môi trường vĩ mô : .15 2.3.1.1. Các yếu tố kinh tế : 15 2.3.1.2. Các yếu tố xã hội : .17 2.3.1.3. Các yếu tố thuộc chính trị, chính sách và pháp luật : 17 2.3.1.4. Yếu tố khoa học, công nghệ : .18 2.3.1.5. Điều kiện tự nhiên : 18 2.3.2. Môi trường vi mô : .19 2.3.2.1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại : .19 2.3.2.2. Khách hàng : .24 2.3.2.3. Nhà cung ứng : 25 2.3.2.4. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn : .26 2.3.2.5. Sản phẩm thay thế : 26 2.4. Phân tích các hoạt động bên trong của Công ty Safoco : 27 2.4.1. Quản trị : . .27 2.4.1.1. Hoạch định : .27 2.4.1.2. Tổ chức và hoạt động : .27 2.4.1.3. Kiểm tra : .27 2.4.2. Maketing : .27 2.4.2.1. Sản phẩm : .27 2.4.2.2. Giá cả : . .28 2.4.2.3. Phân phối : .28 2.4.2.4. Hoạt động chiêu thị : 29 2.4.3. Sản xuất - tác nghiệp : 31 2.4.3.1. Lựa chọn sản phẩm : 31 2.4.3.2. Phát triển sản phẩm mới : 32 2.4.3.3. Quản lý chất lượng : .32 2.4.3.4. Máy móc thiết bị, công suất : .33 - 3 - 2.4.4. Tài chính - kế toán : .33 2.4.5. Nghiên cứu và phát triển : .34 2.4.6. Nhân sự : .34 2.4.7. Hệ thống thông tin : .35 Kết luận chương 2 : . .36 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY SAFOCO ĐẾN NĂM 2010 3.1. Xây dựng mục tiêu phát triển Công ty Safoco đến năm 2010 : 38 3.1.1. Các quan điểm định hướng chiến lược phát triển Công ty Safoco : 38 3.1.2. Xây dựng các chỉ tiêu định hướng phát triển Công ty Safoco đến năm 2010 38 3.1.2.1. Dự báo nhu cầu sản phẩm của Công ty Safoco đến năm 2010 : 38 3.1.2.2. Định hướng chiến lược phát triển Công ty Safoco đến năm 2010 : .40 3.1.2.3. Xây dựng mục tiêu phát triển Công ty Safoco đến năm 2010 : .41 3.2. Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Safoco đến năm 2010 : .42 3.2.1. Phân tích các khả năng khai thác và khắc phục các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Safoco : 42 3.2.1.1. Phân tích các khả năng khai thác và khắc phục các yếu tố bên ngoài : 42 3.2.1.2. Phân tích các khả năng khai thác và khắc phục các yếu tố bên trong : 44 3.2.2. Xác định chiến lược then chốt của Công ty Safoco : 46 3.3. Các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển Công ty Safoco đến năm 2010 .48 3.3.1. Nhóm giải pháp 1 : Sản xuất đa dạng hóa mặt hàng thực phẩm chế biến : .48 3.3.2. Nhóm giải pháp 2 : Nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm : .49 3.3.3. Nhóm giải pháp 3 : Củng cố và phát triển thị trường theo chiều sâu : .50 3.3.4. Nhóm giải pháp 4 : Mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu : 51 3.3.5. Nhóm giải pháp 5 : Thành lập bộ phận marketing : .53 3.3.6. Nhóm giải pháp 6 : Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán buôn các mặt hàng nông sản thực phẩm : .54 3.4. Một số kiến nghị : .54 3.4.1. Đối với Nhà nước : .54 3.4.2. Đối với các doanh nghiệp trong ngành : 55 Kết luận chương 3 : . .55 KẾT LUẬN : .56 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài : Ở nước ta, từ cơ chế cũ chuyển sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kết hợp với xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa nền kinh tế khu vực và thế giới đã đặt các doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Do vậy, các doanh nghiệp phải hoạch định được cho mình chiến lược đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh bên ngoài trên cơ sở tận dụng điều kiện cụ thể bên trong của mình. Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của người tiêu dùng về thực phẩm chế biến nói chung, các mặt hàng như nui, mì sợi, bún khô, bánh tráng ngày càng tăng. Với lợi thế về nhiều mặt nên Công ty Safoco luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã khẳng định được mình trên thương trường trong việc sản xuất và tiêu thụ nui, mì sợi, bún và bánh tráng. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường ngày càng thay đổi nhanh chóng như hiện nay nếu chỉ dựa vào các ưu thế trước đây mà không kịp thời thay đổi hay “ngủ quên trên chiến thắng” thì Safoco sẽ không thể đứng vững và phát triển được. Với mong muốn tìm ra chiến lược phù hợp nhằm giữ vững và phát triển vị thế của Safoco, tác giả đã chọn đề tài “HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY SAFOCO ĐẾN NĂM 2010” để viết luận văn thạc sĩ kinh tế. 2. Mục tiêu nghiên cứu : Giúp Công ty Safoco giữ vững được vị thế cạnh tranh thuận lợi trên thương trường, đồng thời đưa thương hiệu Safoco ngày càng phát triển mạnh trên thương trường trong nước và quốc tế. Như đã đề cập ở phần lý do chọn đề tài, môi trường kinh doanh của Công ty Safoco đang biến đổi rất nhanh và tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt. Chọn đề tài này, tác giả mong muốn đạt được hai mục tiêu sau : - Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh của Công ty Safoco từ đó xây dựng được chiến lược phát triển hợp lý cho Công ty trên cơ sở xây dựng và phát triển những lợi thế cạnh tranh bền vững. - Xây dựng các giải pháp để triển khai thành công các chiến lược đã được đề ra. 3. Phạm vi nghiên cứu : Trong khuôn khổ luận văn này, tác giả chỉ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quy trình hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp và vận dụng để hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty Safoco đến năm 2010 đảm bảo khả năng thực thi và tính hiệu quả của chiến lược. Tuy nhiên, do hoạch định chiến lược là một vấn đề rộng và phức tạp, với thời gian và khả năng còn hạn chế nên kết quả nghiên cứu chắc chắn còn nhiều hạn chế. Tác giả rất mong được sự góp ý của quý thầy cô và độc giả để bài viết được hoàn thiện hơn. 4. Phương pháp nghiên cứu : Chúng tôi đã sử dụng các phương pháp sau : - Phương pháp hệ thống và phương pháp tổng hợp : để nghiên cứu đầy đủ các đối tượng khác nhau, có mối quan hệ qua lại với nhau cùng tác động đến một thực thể là doanh nghiệp. - Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và suy luận logic : để tổng hợp những số liệu, dữ kiện nhằm xác định những mục tiêu cũng như trong việc lựa chọn những phương án, giải pháp chiến lược. - Phương pháp điều tra thực tế : để tìm hiểu khả năng đáp ứng nhu cầu và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. - Phương pháp chuyên gia : tham khảo ý kiến để nhận định những yếu tố tác động và mức độ tác động của các yếu tố đó đối với doanh nghiệp. 5. Bố cục của đề tài : Đề tài được chia thành các phần chính sau : Mở đầu : trình bày lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, bố cục đề tài và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. Chương 1 : Cơ sở lý thuyết của việc hoạch định chiến lược doanh nghiệp. Chương 2 : Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Safoco. Chương 3 : Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty Safoco từ nay đến năm 2010. Kết luận : Trình bày những kết quả nghiên cứu chính mà tác giả rút ra từ đề tài. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu : Ý nghĩa khoa học : hoạch định chiến lược là một phương pháp hữu hiệu để doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đồng thời xác định đúng hướng đi của mình nhưng vì những lý do khác nhau mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm vận dụng đúng mức. Thực tế hiện nay, rất ít doanh nghiệp Việt Nam tiến hành hoạch định chiến lược phát triển cho mình một cách nghiêm túc, khoa học. Do vậy, đề tài này sẽ trình bày một phương pháp tiếp cận để hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp và vận dụng vào điều kiện cụ thể của Công ty Safoco, từ đó góp phần đem lại những kinh nghiệm hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam. Ý nghĩa thực tiễn : vận dụng quy trình hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp nhằm xác định những điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và nguy cơ đối với hoạt động của Công ty Safoco. Đồng thời, định hướng chiến lược và đề ra các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển Công ty Safoco đến năm 2010. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY