Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xuất nhập khẩu An Giang Angimex

MỤC LỤC Nội dung Trang Chương 1: Mở đầu . 1 1.1.Lý do chọn đề tài 1 1.2.Mục tiêu nghiên cứu . 1 1.3.Phạm vi nghiên cứu . 1 1.4.Phương pháp nghiên cứu 2 1 4.1.Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 2 1.4.2.Phương pháp phân tích 2 Chương 2: Cơ sở lý thuyết . 3 2.1.Khái niệm và phân loại vốn của doanh nghiệp . 3 2.1.1.Khái niệm vốn của doanh nghiệp 3 2.1.2.Phân loại vốn . 3 2.1.3.Nguyên tắc bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn . 4 2.1.4.Mục tiêu và ý nghĩa của phân tích hiệu quả sử dụng vốn 4 2.2.Tài sản cố định 4 2.2.1.Khái niệm . 4 2.2.2.Phân loại 5 2.2.3.Tầm quan trọng của việc quản lý TSCĐ 5 2.2.4.Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ 5 2.3.Tài sản lưu động 6 2.3.1.Khái niệm . 6 2.3.2.Phân loại TSLĐ . 6 2.3.3.Tầm quan trọng của việc quản lý TSLĐ 7 2.3.4.Nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ 7 2.4.Giới thiệu về các chỉ tiêu tài chính . 7 2.4.1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 7 2.4.2.Chỉ tiêu thể hiện hiệu quả hoạt động . 8 2.4.3.Tỷ số đòn bẩy tài chính 10 2.4.4.Tỷ suất sinh lợi . 11 2.4.5.Hiệu quả sử dụng vốn luân lưu 12 2.5.Giới thiệu về phương pháp phân tích Dupoint . 13 Chương 3: Giới thiệu chung về Công ty ANGIMEX 15 3.1.Lịch sử hình thành và phát triển . 15 3.2.Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu . 15 3.2.1.Xuất khẩu 15 3.2.2.Nhập khẩu 17 3.2.3.Thương mại 17 3.2.4.Dịch vụ công nghệ thông tin . 17 3.3.Cơ cấu tổ chức công ty, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 17 3.3.1.Mạng lưới tổ chức Công ty ANGIMEX . 17 3.3.2.Các đơn vị thành viên 17 3.3.3.Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 17 3.4.Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 18 3.4.1.Tình hình hoạt động kinh doanh 18 3.4.2.Cơ cấu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ 20 3.5.Kế hoạch phát triển năm 2007 20 Chương 4: Tình hình sử dụng vốn tại Công ty ANGIMEX 22 4.1.Tình hình sử dụng vốn trong chính sách đầu tư tài sản 22 4.1.1.Tình tình thanh toán của Công ty . 22 4.1.2.Hiệu quả trong đầu tư tài sản lưu động 23 4.1.2.1.Số vòng quay khoản phải thu . 23 4.1.2.2.Số vòng quay hàng tồn kho 24 4.1.2.3.Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động . 26 4.1.3.Hiệu quả trong đầu tư TSCĐ và đầu tư dài hạn . 28 4.1.3.1.Hiệu suất sử dụng TSCĐ 28 4.1.3.2.Hiệu quả trong đầu tư tài chính DH và tài sản DH khác 29 4.1.4.Hiệu suất sử dụng tổng tài sản . 29 4.2.Lợi thế của vốn CSH trong việc gia tăng đòn bẩy tài chính . 30 4.2.1.Tỷ số nợ trên tổng tài sản . 30 4.2.2.Tỷ số nợ dài hạn trên vốn . 31 4.3.Hiệu quả sử dụng vốn và tài sản . 32 4.3.1.Hiệu quả sử dụng vốn luân lưu . 32 4.3.1.1.Vốn luân lưu . 32 4.3.1.2.Nhu cầu vốn luân lưu 34 4.3.2.Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) 37 4.3.3.Tỷ suất sinh lời trên vốn CSH (ROE) 39 4.4.Một số giải pháp đề nghị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty . 44 Chương 5: Kết luận và kiến nghị 46 5.1.Kết luận . 46 5.2.Kiến nghị . 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY