Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học lá cây cốc đồng struchium sparganophorum (l) o - Ktze họ cúc (asteraceae)

<p> Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu Danh mục chữ viết tắt Mở đầu Chương_1: Tổng quan Chương_2: Nghiên cứu và kết quả Chương_3: Kết luận Chương_4: Thực nghiệm Danh mục công trình tác giả Tài liệu tham khảo Phụ lục MỤC LỤC Số trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu Danh mục các chữ viết tắt Lời mở đầu Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 ĐẶC TÍNH THỰC VẬT CỦA CÂY CỐC ĐỒNG 01 1.1.1 Mô tả thực vật 01 1.1.2 Vùng phân bố 02 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DƯỢC TÍNH 02 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ Hóa học 04 Chương 2: NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 2.1 KHẢO SÁT NGUYÊN LIỆU 07 2.1.1 Xử lý mẫu thu hái 07 2.1.2 Xác định độ ẩm 07 2.2 ĐIỀU CHẾ CÁC LOẠI CAO 07 2.3 TRÍCH LY, CÔ LẬP MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CÂY 11 2.3.1 Khảo sát cao eter dầu hỏa E1 trong sơ đồ 2.1 11 2.3.2 Khảo sát cao eter dầu hỏa E2 trong sơ đồ 2.1 12 2.3.3 Khảo sát cao eter dầu hỏa E3 trong sơ đồ 2.1 13 Struchium sparganophorum Nguyễn Thị Thu Trâm 2.3.4 Khảo sát cao benzen B2 trong sơ đồ 2.1 16 2.3.5 Khảo sát cao cloroform C1 trong sơ đồ 2.1 18 2.3.6 Khảo sát cao cloroform C2 trong sơ đồ 2.1 20 2.3.7 Khảo sát tủa AE trong sơ đồ 2.1 24 2.4. KHẢO SÁT CẤU TRÚC Hóa học CÁC HỢP CHẤT CÔ LẬP ĐƯỢC 25 2.4.1 Khảo sát cấu trúc Hóa học của hợp chất SS-PETRO1 25 2.4.2 Khảo sát cấu trúc Hóa học của hợp chất SS-PETRO2 28 2.4.3 Khảo sát cấu trúc Hóa học của hợp chất SS-PETRO3 31 2.4.4 Khảo sát cấu trúc Hóa học của hợp chất SS-BEN2 36 2.4.5 Khảo sát cấu trúc Hóa học của hợp chất SS-CLORO1 37 2.4.6 Khảo sát cấu trúc Hóa học của hợp chất SS-CLORO2 45 2.4.7 Khảo sát cấu trúc Hóa học của hợp chất SS-AE1 46 2.5. THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH Sinh học 50 2.5.1 Thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn 50 2.5.2 Thử nghiệm Brine shrimp 51 Chương 3: KẾT LUẬN 53 Chương 4: THỰC NGHIỆM 4.1 HÓA CHẤT – THIẾT BỊ 57 4.2 QUÁ TRÌNH SẮC KÝ VÀ CÔ LẬP MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ 58 4.3 THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH Sinh học 58 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY