Giải pháp nâng cao khả năng vốn đầu tư nước ngoài trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2010

MỤC LỤC CHƯƠNG MỞ ĐẦU .1 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu . .1 2. Mục tiêu nghiên cứu . .2 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu . .2 4. Phương pháp nghiên cứu . 2 5. Nội dung nghiên cứu . .3 CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM . .4 1.1 Đầu tư nước ngoài và các hình thức đầu tư nước ngoài .4 1.1. 1 Đầu tư nước ngoài 4 1.1.2 Các hình thức đầu tư nước ngoài 4 1.1.3 Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài và những tác động của nó 5 1.1.3.1 Đối với các nước tiếp nhận đầu tư . .6 1.1.3.2 Tác động của FDI đối với chính bản thân các nước xuất khẩu tư bản .9 1.2 Các yếu tố cơ bản thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 1.3 Cơ sở lý thuyết thu hút đầu tư nước ngoài tại Bình Dương: 11 1.4 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong qúa trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam .12 1.4.1 Khái lược tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam .12 1.4.2 Những tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nền kinh tế Việt Nam 13 1.4.2.1 Những tác động tích cực . .13 1.4.2.2 Những tác động không thuận lợi .14 - 1 - 1.4.3 Nhận định về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 16 1.5 Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước trong khu vực 18 1.5.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc, Singapore và Thái Lan 18 .1.5.2 Một số bài học kinh nghiệm rút ra về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung . .20 CHƯƠNG 2: THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở BÌNH DƯƠNG HIỆN NAY 23 2.1 Tổng quan về tỉnh Bình Dương . .23 2.1.1 Các yếu tố cơ bản trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 23 2.1.2 Các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của Bình Dương 23 2.2 Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Bình Dương .24 2.2.1 Khái lược thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 1987 đến nay .24 2.2.2 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Bình Dương theo ngành 26 2.2.3 Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Bình Dương theo vùng, lãnh thổ .27 2.3 Những tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với quá trình phát triển ở Bình Dương . .2 8 2.3.1 Những tác động tích cực . 28 2.3.2 Những tác động tiêu cực . 36 2.4 So sánh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài giữa Bình Dương với một số tỉnh ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam . 39 2.5 Những thành công và tồn tại trong thu hút trực tiếp đầu tư nước ngoài ở Bình Dương44 2.5.1 Những kinh nghiệm thành công . 44 2.5.2 Một số tồn tại hạn chế . .46 - 2 - 2.6 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Bình Dương hiện nay . .48 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO KHẢ NĂNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI BÌNH DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2006-2010 3.1 Mục tiêu, định hướng và quan điểm đề xuất giải pháp . 51 3.1.1 Mục tiêu đề xuất giải pháp . 51 3.1.2 Định hướng đề xuất giải pháp . .51 3.1.3 Quan điểm đề xuất giải pháp . 52 3.2 Giải pháp vĩ mô nhằm nâng cao khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam . .52 3.2.1 Hoàn thiện thể chế phát triển thị trường các yếu tố .52 3.2.2 Nâng cao năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp trong nước .53 3.2.3 Thúc đẩy quá trình hội nhập .54 3.2.4 Hình thành hệ thống doanh nghiệp phụ trợ . .54 3.3 Nhóm giải pháp nâng cao khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Bình Dương giai đoạn 2006-2010 54 3.3.1 Giải pháp phát huy những tác động tích cực . .55 3.3.1.1 Cải cách thủ tục hành chính 55 3.3.1.2 Quy hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng 58 3.3.1.3 Đổi mới và nâng cấp khả năng tiếp thị đầu tư . .60 3.3.1.4 Thực hiện các đồng bộ giải pháp hổ trợ các nhà đầu tư 61 3.3.15 Liên kết khu vực và tránh đối đầu cạnh tranh . 62 3.3.2 Giải pháp hạn chế những tác động tiêu cực . .63 3.3.2.1 Chính sách thu hút những công ty lớn, đa quốc gia .63 - 3 - 3.3.2.2 Chính sách thu hút đầu tư ở những ngành kỹ thuật cao, thu hút xây dựng các khu kỹ nghệ thông tin . 64 3.3.2.3 Khuyến khích các dự án sử dụng nguyên liệu và lao động trong nước 3.3.2.4 Kiểm soát hoạt động chuyển giá và trốn thuế 65 3.3.2.5 Giải pháp đào tạo và khắc phục những bất cập về nguồn nhân lực 66 3.3.2.6 Chú trọng giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội .67 3.4 Các kiến nghị .68 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2 PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY