Giải pháp hoàn thiện mô hình hoạt động khu công nghiệp Việt Nam – Singapore nhằm góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương

<p> MỤC LỤC Đề tài: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – SINGAPORE NHẰM GÓP PHẦN THU HÚT ĐẨU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ----------------------------- Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2 3. Mục đích nghiên cứu. . 2 4. phương pháp nghiên cứu . . 2 5. Kết cấu của luận văn. . 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆTNAM . 4 1.1. Khi niệm và vai trò của Khu công nghiệp . 4 1.1.1. Nguồn gốc và sự hình thành Khu công nghiệp . .4 1.1.2. Các loại hình Khu công nghiệp . . 4 1.1.3. Khái niệm về Khu công nghiệp ở Việt Nam. . 7 1.1.4. Vai trò KCN trong phát triển kinh tế. . 8 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển KCN. . 12 1.2.1. Quy hoạch phát triển các KCN. . 12 1.2.2. Cơ chế hành chính trong phát triển các Khu công nghiệp. 12 1.2.3. Lựa chọn vị trí địa lý trong phát triển các Khu công nghiệp . 13 1.2.4. Đất đai - đền bù - giải phóng mặt bằng . 13 1.2.5. Phát triển cơ sở kỹ thuật hạ tầng trong Khu công nghiệp. . 14 1.2.6. Các chính sách hấp dẫn đầu tư vào KCN. . 14 1.2.7. chuyển giao công nghệ và bảo vệ môi trường trong phát triển KCN. 15 1.2.8. Nguồn nhân lực trong phát triển các Khu công nghiệp . 16 1.2.9. Phát triển cơ sở hạ tầng xã hội cho công nhân KCN. 16 1.2.10. Mô hình đánh giá, so sánh Khu công nghiệp . 16 1.2.11. Công tác vận động xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp. . 17 1.3. Bài học kinh nghiệm về KCN ở một số nước 18 1.3.1. Tổng quan về KCN ở một số nước Châu Á 18 1.3.2.Bài học kinh nghiệm từ hoạt động KCN ở một số nước . 19 1.3.3. Vân dụng kinh nghiệm xây dựng KCN 25 Tóm tắt chương 1. 26 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – SINGAPORE 28 2.1. Khái quát về KCN Việt Nam - Singapore. 28 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển các KCN Việt Nam - Singapore. 28 2.1.2. Mô hình quản lý nhà nước tại KCN Việt Nam - Singapore. 37 2.2. Đánh giá Kết quả hoạt động của KCN Việt Nam - Singapore . 40 2.2.1. Tình hình tiếp thị, cho thuê đất. 40 2.2.2. Tình hình thu hút vốn đầu tư 41 2.2.3 Tình hình thực hiện vốn đầu tư . 42 2.2.4. Kết quả hoạt động của Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. 43 2.3. Phân tích SWOT Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 47 2.3.1. Phân tích điểm mạnh 47 2.3.2. Phân tích điểm yếu. 53 2.3.3. Cơ hội của Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. 55 2.3.4. Các thách thức của Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore . 56 Tóm tắt chương 2 . 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG KCN VIỆT NAM – SINGAPORE 58 3.1. Cơ sở xây dựng giải pháp. 58 3.1.1. Định hướng phát triển VSIP thành Khu kiểu mẫu. . 58 3.1.2. Mục tiêu phát triển VSIP. 58 3.2. Quan điểm xây dựng VSIP thành Khu kiểu mẫu . 60 3.2.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động VSIP 60 3.2.2. Bảo đảm tính bền vững trong hoạt động VSIP. 61 3.2.3. Tăng cường sự liên kết giữa VSIP và các KCN khác 61 3.2.4. Hoàn thiện cơ chế chính sách . 61 3.3. Giải pháp hoàn thiện hoạt động của KCN Việt Nam - Singapore .62 3.3.1. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả 63 3.3.2. Nhóm giải pháp đảm bảo tính bền vững. . 67 3.3.3. Nhóm giải pháp tăng cường liên kết . 69 3.3.4. Hoàn thiện cơ chế chính sách 72 Tóm tắt chương III 75 KẾT LUẬN . 76 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 1. Bảng 2.1 tình hình thực hiện tiếp thị qua các năm của VSIP (giai đoạn 2003 – 2007) 2. Bảng 2.2 : tình hình cho thuê lại đất (Giai đoạn 2002 đến tháng 11/2007) 3. Bảng 2.3 : Tình thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong các VSIP (Giai đoạn 2002 – tháng 11/2007) 4. Bảng 2.4 : Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài vào VSIP chia theo vùng và lãnh thổ (Tính đến 31/12/2006) 5. Bảng 2.5 : Thu hút đầu tư nước ngoài trong VSIP chia theo ngành nghề, lĩnh vực đầu tư (Tính đến 31/12/2006) 6. Bảng 2.6 : Tình hình thực hiện vốn đầu tư của VSIP (Giai đoạn 2002 - 2006) 7. Bảng 2.7: Doanh thu của VSIP qua các năm (giai đọan 2002-2006) 8. Bảng 2.8 : Kim ngạch xuất khẩu của VSIP so tỉnh Bình Dương (Giai đoạn 2002 đến 2006) 9. Bảng 2.9 Tình hình thu hút lao động của VSIP (giai đoạn 2002 – 2006) 10. Bảng 2.10 : Tình hình đóng góp ngân sách của VSIP (Giai đoạn 2002 - 2006) 11. Bảng 2.11 : Kết quả khảo sát các doanh nghiệp trong VSIP </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY