Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ngành báo in ở thành phố Hồ Chí Minh đến 2015

<p> MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng biểu MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài . 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Đối tượng, giới hạn của đề tài nghiên cứu . 4 4. Phương pháp nghiên cứu . 4 5. Những đóng góp của luận văn . 5 6. Kết cấu của luận văn . 5 CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. Khái Niệm 6 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 6 1.1.2 Đào tạo nguồn nhân lực 7 1.1.3 Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực 9 1.1.4 Mục tiêu của đào tạo .10 1.1.5 Vai trò của đào tạo .10 1.2. Tiến trình đào tạo phát triển 11 1.3. Phân loại các hình thức đào tạo 11 1.4. Phương pháp đào tạo 12 1.5. Phương pháp đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo nguồn 2 nhân lực 13 1.5.1. Phương pháp định tính (lập phiếu thăm dò) 13 1.5.2. Phương pháp định lượng 13 Kết luận chương I .14 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH BÁO IN ỞÛ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1. Đặc điểm và tình hình nền báo chí ở các nước phát triển trên thế giới 5 2.2. Nền báo chí Việt Nam 17 2.2.1. Sơ lược về báo chí Việt Nam 17 2.2.2. Đặc điểm của báo chí Việt Nam so với báo chí của các nước phát triển . 18 2.3. Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh 19 2.3.1. Vai trò của Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh 19 2.3.2. Ưu nhược điểm của báo chí Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay .20 2.4. Ngành báo in ở Thành phố Hồ Chí Minh .22 2.4.1. Hiện trạng ngành báo in thành phố .22 2.4.2. Cơ hội và thách thức của ngành báo in ở Thành phố Hồ Chí Minh22 2.5. Thực trạng công tác đào tạo 24 2.5.1. Đặc điểm lao động ngành báo in .24 2.5.2. Đánh giá trình độ lao động ngành báo in 25 2.5.3. Thực trạng hệ thống đào tạo ngành báo in Thành phố .28 2.5.4. Phân tích ảnh hưởng của chất lượng đào tạo trong mối tương quan giữa số lượng, chất lượng nguồn nhân lực với hiệu quả kinh tế trong hoạt động của cơ quan báo chí 35 2.6. Vấn đề đạo đức báo chí .38 3 Kết luận chương II .40 CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH BÁO IN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN 2015 3.1. Định hướng phát triển thông tin đến năm 2015 của Bộ Văn Hóa Thông Tin 42 3.1.1. Các quan điểm chỉ đạo phát triển thông tin 42 3.1.2. Mục tiêu phát triển thông tin đến năm 2015 42 3.2. Quan điểm đào tạo nguồn nhà báo cho ngành báo in thành phố .43 3.2.1. Nhận thức đúng đắn về vai trò đào tạo đôi ngũ nhà báo 43 3.2.2. Tăng khả năng cạnh tranh thông qua chính sách đào tạo hiệu quả đội ngũ nhà báo 44 3.2.3. Đào tạo đội ngũ nhà báo có chất lượng cao . 45 3.2.4. Rèn luyện đạo đức báo chí cho đội ngũ nhà bá 45 3.2.5. Phát triển ngành báo in theo cả chiều rộng và chiều sâu 45 3.3. Hệ thống giải pháp đào tạo đội ngũ nhà báo cho ngành báo in .46 3.3.1. Giải pháp về hoàn thiện hệ thống trường lớp đào tạo nhà báo 46 3.3.2. Bồi dưỡng và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý báo chí kế thừa 50 3.3.3. Cải tiến phương thức quản lý, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại các cơ quan báo chí 51 3.3.4. Một số giải pháp nâng cao năng lực cho ngành và các cơ quan báo chí Thành phố Hồ Chí Minh 52 3.3.5. Một số kiến nghị khác .56 3.3.6. Kết luận chương III .57 KẾT LUẬN 58 Tài liệu tham khảo Danh mục Phụ lục Phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY