Giải pháp chuyển đổi mô hình tổng công ty sang mô hình công ty mẹ – Công ty con tại tổng công ty thương mại Sài Gòn

MỤC LỤC TRANG - TRANG PHỤ BÌA - LỜI CAM ĐOAN - LỜI CẢM ƠN - MỤC LỤC - DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - DANH MỤC CÁC BẢNG - DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ - MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ TRÊN THẾ GIỚI 1 1.1 TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC 1 1.1.1 Khái niệm về Tổng Công Ty Nhà nước 1 1.1.2 Quá trình hình thành và cơ sở pháp lý hoạt động của Tổng Công Ty 1 1.1.3 Phân loại Tổng Công Ty 5 1.2 MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ TRÊN THẾ GIỚI . 7 1.2.1 Khái niệm về Tập đoàn kinh tế . 7 1.2.2 Nguyên nhân ra đời của các tập đoàn kinh tế ở các nước trên thế giới 8 1.2.3 Các đặc trưng chủ yếu của Tập đoàn kinh tế . 12 1.2.4 Một số mô hình tập đoàn kinh tế ở các nước trên thế giới 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 21 CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH MÔ HÌNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN HIỆN NAY . 22 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 22 2.1.1 Giới thiệu khái quát về Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn . 22 2.1.2 Bộ máy tổ chức và quản lý . 22 2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh . 23 2.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN TRONG THỜI GIAN QUA 24 2.3 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN HIỆN NAY 27 2.3.1 Cách thức thành lập Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn . 27 2.3.2 Quan hệ nội bộ Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn 30 2.3.3 Hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh . 33 2.3.4 Cơ chế quản lý tài chính tại Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn 34 2.3.5 Tình hình tài chính Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn 35 2.3.6 Đại diện sở hữu và sử dụng vốn . 38 2.3.7 Quản trị nhân sự của Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 40 CHƯƠNG III : KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỘT SỐ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON Ở VIỆT NAM . 41 3.1 MỘT SỐ TẬP ĐOÀN KINH TẾ TƯ NHÂN TIÊU BIỂU Ở VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG THÀNH CÔNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON . 41 3.1.1 Tập đoàn kinh tế Kinh Đô 41 3.1.2 Tập đoàn kinh tế gạch Đồng Tâm 43 3.1.3 Tập đoàn kinh tế Biti’s . 45 3.2 NHỮNG ĐIỂM CHUNG CƠ BẢN TRONG MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON CỦA KINH ĐÔ, BITI’S VÀ GẠCH ĐỒNG TÂM 47 3.3 MỘT SỐ ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON Ở KINH ĐÔ, BITI’S VÀ GẠCH ĐỒNG TÂM THÔNG QUA KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ SO SÁNH VỚI MÔ HÌNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN . 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG III . 55 CHƯƠNG IV : SỰ CẦN THIẾT VÀ GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỔNG CÔNG TY SANG MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 56 4.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỔNG CÔNG TY SANG MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN . 56 5 4.2 CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỔNG CÔNG TY SANG MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON . 59 4.3 NHÓM GIẢI PHÁP ĐỀ RA NĂNG LỰC KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY MẸ ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY CON . 61 4.3.1 Mô hình công ty mẹ – công ty con của Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn 61 4.3.2 Đa dạng hóa sở hữu các doanh nghiệp thành viên – giải pháp quan tâm hàng đầu để chuyển đổi mô hình Tổng Công Ty sang mô hình công ty mẹ – công ty con tại Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn . 66 4.3.3 Thị trường hóa mối quan hệ giữa công ty mẹ và các công ty con . 68 4.3.4 Phân định rõ đại diện sở hữu và quản lý trong mô hình công ty mẹ – công ty con . 69 4.3.5 Chuyên môn hóa nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các công ty con 70 4.3.6 Tạo mối liên kết giữa các công ty con . 70 4.4 NHÓM GIẢI PHÁP KHÁC NHẰM CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỔNG CÔNG TY SANG MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON TẠI TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN . 71 4.4.1 Gắn kết với thị trường chứng khoán 71 4.4.2 Hình thành mối liên kết bằng vốn “vô hình” 72 4.4.3 Tổng Công Ty phải có chiến lược đồng bộ cụ thể 74 4.4.4 Áp dụng chuẩn mực quản trị tài chính trên thế giới nhằm kiểm soát tài chính 77 4.5 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC 78 KẾT LUẬN 80 - BÀI VIẾT ĐĂNG BÁO - TÀI LIỆU THAM KHẢO - CÁC PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY