Đo lường chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình

MỤC LỤC Đề mục Trang LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH VÀ MÔ HÌNH DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ SỰ THỎA MÃN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 1.1/ Lý thuyết về chất lượng phục vụ và sự thoả mãn của khách hàng 1 1.1.1/ Lý thuyết về chất lượng phục vụ và mô hình phục vụ 1 1.1.2/ Các thành phần đo lường chất lượng phục vụ, mô hình thang đo SERVQUAL (service quality) 4 1.1.3/ Lý thuyết về sự thỏa mãn của khách hàng 6 1.1.4/ Phân biệt chất lượng phục vụ và sự thỏa mãn của nhà đầu tư 7 1.1.5/ Các giả thuyết về mối quan hệ giữa chất lượng phục vụ và sự thỏa mãn của nhà đầu tư 8 1.2/ Lý thuyết về các kỹ thuật phân tích kinh tế lượng kiểm định mô hình mối quan hệ giữa chất lượng phục vụ và sự thỏa mãn của nhà đầu tư 8 1.2.1/ Phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha 8 1.2.2/ Phân tích nhân tố khám phá EFA 10 1.2.3/ Mô hình hồi quy bội dạng tuyến tính k biến 12 CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CÔNG TY TANIMEX VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH 16 2.1/ Giới thiệu sơ lược công ty TANIMEX 16 2.1.1/ Quyết định thành lập 16 2.1.2/ Sơ đồ cơ cấu quản lý của Cty TANIMEX 16 2.1.3/ Chức năng và ngành nghề kinh doanh chính hiện nay 16 2.2/ Giới thiệu khu công nghiệp Tân Bình 17 2.2.1/ Sơ lược quá trình hình thành và phát triển 17 2.2.2/ Thuận lợi và khó khăn khi Xây dựng khu công nghiệp Tân Bình 18 2.2.3/ So sánh lợi thế một số khu công nghiệp lân cận 19 2.2.4/ Sự cần thiết đánh giá chất lượng phục vụ khu công nghiệp Tân Bình 20 2.3/ Các doanh nghiệp đang đầu tư tại khu công nghiệp Tân Bình 21 CHƯƠNG 3 : NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ SỰ THỎA MÃN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ. 22 3.1/ Thiết kế quy trình nghiên cứu 22 3.2/ Điều chỉnh thang đo 24 3.2.1/ Thang đo chất lượng phục vụ 24 3.2.2/ Đo lường mức độ thỏa mãn của khách hàng 25 3.3/ Nghiên cứu chính thức 25 3.3.1/ Đám đông 25 3.3.2/ Mẫu 26 CHƯƠNG 4 : PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THU THẬP ĐƯỢC 27 4.1/ Phân tích nhân tố và kiểm định thang đo 27 4.1.1/ Phân tích hệ số tin cậy Cronbach alpha 27 4.1.2/ Phân tích nhân tố khám phá EFA 29 4.2/ Phần phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn 34 4.2.1/ Xây dựng phương trình hồi quy lý thuyết 34 4.2.2/ Kiểm định mô hình hồi quy phù hợp 37 4.3/ Phân tích tầm quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn 39 4.3.1/ Phân tích hồi quy nhân tố đáp ứng 40 4.3.2/ Phân tích hồi quy nhân tố cơ sở hạ tầng 42 CHƯƠNG 5 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NHÀ ĐẦU TƯ CỦA VĂN PHÒNG QUẢN LÝ KCN TÂN BÌNH 45 5.1/ Báo cáo tóm tắt nghiên cứu 45 5.2/ Giải pháp nâng cao chất lượng 2 thành phần chính ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn của nhà đầu tư 46 5.2.1/ Giải pháp nâng cao thành phần đáp ứng 46 5.2.2/ Giải pháp nâng cao thành phần cơ sở hạ tầng 48 KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC PHỤ LỤC Danh mục Số trang Phụ lục 1: Parasuraman và thang đo SERVQUAL 3 trang Phụ lục 2: Danh sách doanh nghiệp trong khu công nghiệp Tân Bình 6 trang Phụ lục 3: Dàn ý thảo luận dùng cho thảo luận tay đôi khám phá các thành phần chất luợng phục vụ và các biến quan sát. 1 trang Phụ lục 4: Thang đo chất lượng phục vụ (4a) và thang đo mức độ thỏa mãn của nhà đầu tư (4b) dùng cho nghiên cứu chính thức. 3 trang Phụ lục 5: Kết quả chấp nhận của phân tích Cronbach alpha thành phần chất lượng phục vụ (5a) và mức độ thỏa mãn của nhà đầu tư (5b). 3 trang Phụ lục 6: Bảng hệ số tương quan cặp của các nhân tố đại diện các thành phần chất lượng phục vụ 1 trang Phụ lục 7: Bảng giải thích tổng phương sai trích các nhân tố trong phân tích EFA 2 trang DANH MỤC HÌNH, BẢNG BIỂU VÀ ĐỒ THỊ Danh mục hình và mô hình : Trang Hình 1.1 : Mô hình chất lượng phục vụ 3 Hình 1.2 : Mô hình chất lượng phục vu ïvà sự thỏa mãn của nhà đầu tư 8 Hình 2.1 : Sơ đồ bộ máy tổ chức Cty TANIMEX 17 Hình 3.1 : Thiết kế quy trình nghiên cứu 23 Hình 4.1 : Mô hình ảnh hưởng của từng thành phần chất lượng phục vụ đến mức độ thỏa mãn 39 Hình 4.2 : Mô hình ảnh hưởng của từng biến quan sát trong thành phần đáp ứng đến nhân tố đại diện “DAPUNG” 42 Hình 4.3 : Mô hình ảnh hưởng của từng biến quan sát trong thành phần cơ sở hạ tầng đến nhân tố đại diện “CSHATANG” 44 Danh mục bảng biểu Bảng 2.1 : Cơ cấu sử dụng đất khu công nghiệp Tân Bình 18 Bảng 3.1 : Tiến độ thực hiện nghiên cứu 23 Bảng 4.1: Giải thích các biến và hệ số 35 Bảng 4.2 : Ma trận hệ số hồi quy sơ bộ 37 Bảng 4.3 : Ma trận hệ số hồi quy phù hợp 37 Bảng 4.4 : Các biến quan sát của thành phần đáp ứng 40 Bảng 4.5 : Ma trận hệ số hồi quy thành phần đáp ứng 41 Bảng 4.6: Các biến quan sát của thành phần đáp ứng 43 Bảng 4.7 : Ma trận hệ số hồi quy thành phần cơ sở hạ tầng 43 Danh mục đồ thị Đồ thị 4.1 : Phân phối ngẫu nhiên của phần dư chuẩn hóa và giá trị dự báo chuẩn hóa 38 Đồ thị 4.2 : Normal P-P 39 MỞ ĐẦU 1/ Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu : Nhiệm vụ trọng tâm bao trùm của khu công nghiệp, khu chế xuất là góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại TP HCM, tập hợp các khu công nghiệp, khu chế xuất là một thực lực, một đội ngũ chính quy của nền kinh tế Thành phố, góp phần cùng Thành phố hội nhập vào thị trường của khu vực và quốc tế. Rất nhiều nhà khoa học đã chứng minh việc hình thành, củng cố và phát triển khu công nghiệp là một tất yếu khách quan của quá trình phát triển kinh tế. Trong hơn 10 năm qua TP HCM đã thành lập 14 khu công nghiệp, khu chế xuất, và cùng với quá trình thành lập đó thì cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp cũng ngày càng được hoàn thiện dần. Khu công nghiệp Tân Bình là một trong những khu công nghiệp năng động và phát triển của TP HCM, ý tưởng thành lập khu công nghiệp Tân Bình đã được thai nghén vào đầu những năm 90 của Thế kỷ 20; sau một quá trình dài chuẩn bị, khu công nghiệp Tân Bình chính thức được ký quyết định thành lập và đi vào hoạt động ngày 01.02.1997. Khi mới thành lập khu công nghiệp Tân Bình, thì Q.Tân Bình là một quận mới đô thị hoá, tiếp giáp Bình Chánh và Củ Chi là 2 Huyện đất rộng, người thưa của TP HCM, nơi có điều kiện hình thành những khu công nghiệp rộng lớn. Do vậy, đến nay lân cận khu công nghiệp Tân Bình đã có nhiều khu công nghiệp ra đời và phát triển như : Tân Tạo, Vĩnh Lộc, Lê Minh Xuân, Phong Phú, Tây Bắc Củ Chi Mỗi khu công nghiệp tuy có các thế mạnh khác nhau, nhưng tựu trung đều được áp dụng những chính sách vĩ mô về ưu đãi và thu hút đầu tư gần giống như nhau. Do đó, ngoài các lợi thế khách quan của từng khu công nghiệp như : vị trí địa lý, thổ nhưỡng, kết nối hạ tầng, vốn thì chất lượng phục vụ của bộ máy quản lý khu công nghiệp nhằm làm cầu nối thực hiện cơ chế “ một cửa, tại chỗ “ giữa doanh nghiệp và Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) là một yếu tố rất quan trọng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp an tâm và phát triển sản xuất-kinh doanh trong từng khu công nghiệp. Do đó, chúng tôi đã chọn đề tài : “ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NHÀ ĐẦU TƯ CỦA VĂN PHÒNG QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH “ để nghiên cứu, nhằm khám phá, tìm hiểu và đo lường các yếu tố chất lượng phục vụ nhà đầu tư, góp phần định hướng có mục đích để thu hút ngày càng nhiều các nguồn lực đầu tư vào khu công nghiệp Tân Bình. 2/ Mục tiêu nghiên cứu : Mục tiêu nghiên cứu là tìm kiếm và khám phá các thành phần của chất lượng phục vụ nhà đầu tư, tập trung vào các thành phần mang tính chủ quan mà Văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình có thể tiếp cận và cải tiến được. Xem xét mối quan hệ giữa các thành phần với kết quả là ý thức quyết định đầu tư, mở rộng đầu tư và phát triển sản xuất-kinh doanh của các nhà đầu tư. 3/ Phạm vi nghiên cứu : Các thành phần chất lượng phục vụ có thể sẽ rất nhiều và rất rộng, có thành phần chủ quan, có thành phần khách quan, có thành phần ở tầm vĩ mô, có thành phần ở tầm vi mô, có thành phần Văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình có thể tiếp cận toàn bộ hay tác động một phần, có thành phần Văn phòng quản lý chịu sự phụ thuộc vào nơi khác v.v Trong phạm vi nghiên cứu này, chỉ cố gắng tìm kiếm một số thành phần chất lượng phục vụ mang tính chủ quan mà Văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình có thể tiếp cận hay có thể tác động một phần để cải tiến được chất lượng công tác phục vụ thu hút đầu tư tại khu công nghiệp. Mặt khác, về phía các nhà đầu tư trong khu công nghiệp Tân Bình, thì nhận thức của họ về chất lượng phục vụ, về vai trò cầu nối để thực hiện cơ chế “một cửa, tại chỗ“ của Văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình như thế nào, đo lường mức độ thỏa mãn của họ, xác định sự an tâm của họ trong việc tiếp tục đầu tư vào khu công nghiệp Tân Bình hay không? 4/ Công trình nghiên cứu có liên quan : Nghiên cứu này dựa theo ý tưởng, phương pháp của đề tài nghiên cứu khoa học “Đo lường chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí ngoài trời tại TP Hồ Chí Minh”, do thầy Nguyễn Đình Thọ chủ biên cùng tập thể nhóm giảng viên Khoa Qủan trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2003. 5/ Phương pháp nghiên cứu : Xây dựng mô hình thang đo : về chất lượng phục vụ của Văn phòng quản lý, về mức độ thỏa mãn nhà đầu tư, nghiên cứu sơ bộ để điều chỉnh mô hình cho phù hợp đối tượng nghiên cứu. Xây dựng mô hình lý thuyết về mối quan hệ giữa các thành phần của chất lượng phục vụ với sự thỏa mãn của nhà đầu tư, nghiên cứu định lượng để kiểm định lại mô hình. Dùng các kỹ thuật phân tích kinh tế lượng để tìm ra mối quan hệ giữa các thành phần của chất lượng phục vụ với sự thỏa mãn của nhà đầu tư. Kỹ thuật áp dụng : phỏng vấn sơ bộ để xác định mô hình thang đo, phỏng vấn trực tiếp đám đông nghiên cứu để đo lường các thành phần của chất lượng phục vụ, đo lường mức độ thỏa mãn của nhà đầu tư. 6/ Bố cục đề tài : Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm 52 trang không kể mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo. Kết cấu đề tài gồm 5 chương như sau : - Chương 1 : Lý thuyết về chất lượng phục vụ và sự thỏa mãn của nhà đầu tư, lý thuyết về một số kỹ thuật kinh tế lượng sử dụng (15 trang). - Chương 2 : Giới thiệu sơ lược công ty TANIMEX, khu công nghiệp Tân Bình và các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp Tân Bình (7 trang). - Chương 3 : Thiết kế nghiên cứu, mô tả điều tra (5 trang). - Chương 4 : Phân tích kết quả thu thập được bằng các kỹ thuật phân tích kinh tế lượng (18 trang). - Chương 5 : Báo cáo nghiên cứu và đề xuất giải pháp khái quát (8 trang). Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY