Đồ án Môn Học: Sấy Mít

<p> Thieát bò keát hôïp ñöôïc 2 khaû naêng laøm laïnh huùt aåm vaø laøm noùng neân tieát kieäm ñöôïc naêng löôïng. Thieát bò phuø hôïp vôùi nhöõng tröôøng hôïp saáy vaät lieäu khoâng söû duïng nhieät ñoä cao(noù coù theå öùng duïng trong saáy laïnh). Thieát bò coù caáu taïo khaù ñôn giaûn. Hieäu quaû taùch aåm cuûa thieát bò khoâng nhöõng phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän moâi tröôøng beân ngoøai, loïai vaät lieäu saáy , maø coøn phuï thuoäc vaøo ñoä kín cuûa heä thoáng. Beân caïnh vieäc söû duïng thieát bò boác hôi ñeå taùch aåm thì ta coù theå duøng caùc loïai vaät lieäu taùch aåm (silicagel) ñeå laøm coâng ñoïan taùch aåm. Ta coù theå taän duïng nhöõng maùy laïnh coù saün treân thò tröôøng ñeå laép ñaët nhanh. Ñeå ñaûm baûo thieát bò hoïat ñoäng an toøan thì caàn phaûi coù caùc thieát bò an toøan vaø caùc thieát bò ñieàu khieån töï ñoäng. Ngoøai ra, ñeå coù theå theo doõi ñöôïc caùc thay ñoåi veà nhieät ñoä, ñoä aåm, vaän toác khoâng khí , thì ta cuõng caàn coù caùc thieát bò ño. Trong quaù trình tính toùan caân baèng vaät chaát ta ñaõ söû duïng nhöõng coâng thöùc gaàn ñuùng, töø ñoù daãn ñeán nhöõng sai soá cho quaù trình choïn thieát bò sau naøy </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY