Đồ án Máy bào gỗ 2 mặt

<p> Váûn täúc cuía caïc bäü truyãön tháúp nãn khäng thãø duìng phæång phaïp bàõn toïe âãø hàõt dáöu trong häüp vaìo bäi trån bäü pháûn äø. ÅÍ âáy ta phaíi bäi trån bäü pháûn äø bàòng måî vç váûy trãn truûc chäø saït caïc äø ta coï caïc voìng chàõn måî. Riãng våïi hai äø cän âåî chàûn làõp trãn truûc vêt ta bäi trån bàòng chênh mæïc dáöu trong häüp. Mæïc dáöu trong häüp ngang våïi âæåìng trung bçnh cuía con làn. Måî âãø bäi trån caïc äø, ta dung loaûi måî Cängstalin T âæåüc saín xuáút bàòng xaì phoìng Natri thuäüc nhoïm T. Loaûi måî naìy laìm viãûc täút våïi diãöu kiãûn nhiãût âäü cuía äø tæì 60  1000C, säú voìng quay cuía äø dæåïi 1500 (voìng/phuït). Læåüng måî chæïa trong chäø räùng cuía bäü pháûn äø laì 2/3. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY