Định hướng và các giải pháp phát triển thương mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc đến năm 2010

<p> Mục lục trang Lời nói đầu Chương 1: Tổng quan về phát triển kinh tế-th−ơng mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 1.Vai trò, vị trí của vùng ven biển các tỉnh phía Bắc trong phát triển kinh tế-xã hội chung của n−ớc ta 1 1.1.Những vấn đề cơ sở về phát triển kinh tế ở vùng ven biển. 1 1.2.Đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội của vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 5 1.3.Vị trí, vai trò vùng ven biển các tỉnh phía Bắc trong phát triển kinh tế xã hội chung của cả n−ớc và liên kết phát triển liên vùng 6 2. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội và hoạt động th−ơng mại của vùng ven biển các tỉnh phía Bắc: 7 2.1.Những vấn đề đặc thù trong phát triển kinh tế-xã hội vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 2.2.Đặc điểm về thị tr−ờng vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 10 2.3.Đặc điểm về phát triển sản phẩm hàng hoá và dịch vụ 11 2.4.Đặc điểm về ph−ơng thức tổ chức hoạt động th−ơng mại 11 3. Những lợi thế và hạn chế liên quan đến phát triển th−ơng mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc : 12 3.1.Lợi thế và hạn chế về địa lý kinh tế vùng 12 3.2.Lợi thế và hạn chế liên quan đến nguồn tài nguyên và môi tr−ờng và nguồn nhân lực cho phát triển th−ơng mại 13 3.3.Lợi thế và hạn chế liên quan đến hệ thống cơ sở hạ tầng 13 3.4.Môi tr−ờng chính sách 14 4.Kinh nghiệm ở một số n−ớc về phát triển kinh tế th−ơng mại khu vực ven biển 14 Chương 2: Thực trạng phát triển th−ơng mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc thời kỳ 1996 - 2003 20 1.Thực trạng kinh tế xã hội, sản xuất, đầu t−, th−ơng mại và phát triển các hình thức thị tr−ờng vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 20 1.1.Tình hình phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 20 1.2.Thực trạng đầu t− vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 30 1.3.Thực trạng phát triển th−ơng mại và các hình thức thị tr−ờng vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 31 1.4.Vai trò tác động của th−ơng mại đến phát triển kinh tế xã hội của vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 39 1.5.Thực trạng phân công và liên kết giữa các tỉnh để bảo đảm tính phát triển đồng bộ của vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 47 2.Thực trạng cơ chế, chính sách của Nhà n−ớc liên quan đến phát triển th−ơng mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 48 2.1.Tổng quan về hệ thống cơ chế chính sách liên quan đến phát triển th−ơng mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 48 2.2.Đánh giá tác động của hệ thống cơ chế chính sách liên quan đến phát triển th−ơng mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 52 3.Đánh gía chung 52 3.1.Những mặt tích cực trong phát triển th−ơng mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc thời gian qua 52 3.2.Những tồn tại hạn chế sự đóng góp của th−ơng mại trong khai thác tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội vùng 53 3.3.Đánh giá nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 53 Chương 3: Định h−ớng và các giải pháp phát triển th−ơng mại của vùng ven biển các tỉnh phía Bắc thời kỳ đến năm 2010 54 1.Bối cảnh quốc tế và khu vực tác động đến phát triển th−ơng mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 54 1.1.Bối cảnh kinh tế xã hội khu vực 54 1.2.Yêu cầu phát triển thị tr−ờng và cạnh tranh trong điều kiện hội nhập 56 1.3.Nhu cầu liên kết kinh tế vùng 65 2.Ph−ơng h−ớng phát triển kinh tế xã hội vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 66 3.Quan điểm, mục tiêu và định h−ớng phát triển th−ơng mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 76 3.1.Quan điểm phát triển 76 3.2.Mục tiêu phát triển 77 3.3.Định h−ớng phát triển: 78 4.Các giải pháp chủ yếu phát triển th−ơng mại vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 83 Các giải pháp tạo lập môi tr−ờng 83 Các giải pháp thúc đẩy phát triển hoạt động th−ơng mại 86 Các giải pháp phát triển các ngành dịch vụ 89 Các giải pháp quản lý 90 Các giải pháp tăng c−ờng khă năng tiếp cận và thâm nhập thị tr−ờng của các doanh nghiệp vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 92 Các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ của các doanh nghiệp vùng ven biển các tỉnh phía Bắc 93 Kết luận và kiến nghị 95 Tài liệu tham khảo 96 Phụ lục 97 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY