Định hướng phát triển của công ty cổ phần Cát Lợi đến năm 2015

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Lý do chọn đề tài 01 2. Mục tiêu nghiên cứu 02 3. Phạm vi nghiên cứu 02 4. Phương pháp nghiên cứu 03 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 03 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh của Doanh Nghiệp 04 1.1.1 Các khái niệm về chiến lược kinh doanh. 04 1.1.2 Phân loại chiến lược kinh doanh. 05 1.1.3 Khái niệm về quản trị chiến lược. 07 1.2 Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh. 08 1.2.1 Phân tích môi trường bên ngoài 11 1.2.1.1 Môi trường vĩ mô 11 1.2.1.2 Môi trường vi mô 12 1.2.2 Phân tích môi trường nội bộ. 13 1.3 Một số công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh 13 1.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 13 1.3.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 14 1.3.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 15 1.3.4 Xây dựng chiến lược – Công cụ Ma trận SWOT 16 1.3.5 Ma trận chiến lược chính 18 1.3.6 Một số kinh nghiệm quốc tế 19 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI TRONG THỜI GIAN QUA. 2.1 Giới thiệu qúa trình hình thành và phát triển của công ty Cát Lợi 21 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 21 2.1.2 Chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty 23 2.1.2.1 Chức năng 23 2.1.2.2 Nhiệm vụ 24 2.1.2.3 Quyền hạn 25 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty. 26 2.1.4 Kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 2004-200526 2.1.4.1 Sản xuất 27 2.1.4.2 Tài chính kế toán 29 2.1.4.3 Nguồn nhân lực và chính sách nhân sự 31 2.1.4.4 Nghiên cứu và phát triển 33 2.1.4.5 Hệ thống thông tin 34 2.1.4.6 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 34 2.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của Cty Cát Lợi. 37 2.2.1 Môi trường vĩ mô 37 2.2.1.1 Các yếu tố về kinh tế 37 2.2.1.2 Các yếu tố về chính trị, chính phủ, luật pháp. 38 2.2.1.3 Các yếu tố về văn hoá xã hội 41 2.2.1.4 Các yếu tố công nghệ. 42 2.2.2 Môi trường vi mô 43 2.2.2.1 Các yếu tố khách hàng 43 2.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh 43 2.2.2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh. 44 2.2.2.4 Các yếu tố về nguồn cung cấp 46 2.2.2.5 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngòai (EFE) 48 CHƯƠNG III : ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI ĐẾN NĂM 2015 3.1 Mục tiêu của công ty cổ phần Cát Lợi đến 2015. 50 3.1.1 Dự báo thị trường. 50 3.1.2 Mục tiêu của công ty cổ phần Cát Lợi đến 2015. 52 3.2 Xây dựng và lựa chọn chiến lược để thực hiện mục tiêu 53 3.2.1 Hình thành chiến lược qua ma trận SWOT 54 3.2.2 Các chiến lược lựa chọn để thực hiện mục tiêu đã định 55 3.2.2.1 Chiến lược thâm nhập thị trường 56 3.2.2.2 Chiến lược phát triển sản phẩm 56 3.2.2.3 Chiến lược kết hợp về phía trước 57 3.2.2.4 Chiến lược kết hợp về phía sau 58 3.3 Các giải pháp để thực hiện những chiến lược đã lựa chọn. 58 3.3.1 Giải pháp hoạt động nghiên cứu phát triển. 58 3.3.2 Giải pháp về hạ giá thành sản phẩm 59 3.3.3 Giải pháp về đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh 59 3.3.4 Giải pháp về tài chính công ty 60 3.3.5 Giải pháp về tăng cường hoạt động Marketing 61 3.3.6 Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực. 61 3.4 Một số kiến nghị. 62 KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 65 PHẦN MỞ ĐẦU 6. Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, giờ khắc tiến vào WTO ngày một gần kề, việc mở cửa giao lưu kinh tế, văn hoá với các nước trong khu vực cũng như trên khắp thế giới là điều điều tất nhiên và rủi ro trên thương trường đối với các doanh nghiệp là điều không tránh khỏi. Nền kinh tế nước ta đang ngày càng rõ nét khi chuyển dần từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp của chúng ta bắt đầu có sự phân cực, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn . Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế này, các doanh nghiệp cần phải xác định cho mình một chiến lược kinh doanh đúng đắn. Nếu không có hoặc sai lầm trong việc xây dựng các chiến lược kinh doanh thì gần như doanh nghiệp chắc chắn sẽ bị thất bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh và có thể dẫn tới bị phá sản. Những câu hỏi đã được đặt ra như : Làm sao để doanh nghiệp có thể tồn tại và đứng vững trên thương trường ? Làm sao có thể vừa mở rộng sản xuất kinh doanh để nâng cao vị thế cạnh tranh vừa cải thiện đời sống người lao động và làm tròn nghĩa vụ với nhà nước ? Trả lời được những câu hỏi trên thì không chỉ riêng Công ty Cổ phần in bao bì Cát Lợi, mà mỗi doanh nghiệp phải thường xuyên suy nghĩ và đánh giá đầy đủ chính xác các hoạt động kinh doanh sản xuất của mình, phân tích rõ ràng sâu sắc các mặt mạnh yếu của doanh nghiệp để tìm ra những cơ hội và thách thức hầu tìm ra được hướng đi thích hợp cho riêng mình. Trong ngành thuốc lá ở Việt Nam có rất nhiều nhà máy, công ty thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam hoặc Hiệp hội thuốc lá Việt Nam hoặc không thuộc cả hai đơn vị này với sản phẩm vô cùng phong phú và đa dạng. Nếu chỉ tính riêng một mình Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn không thôi đã có hơn 50 mẫu sản phẩm đang được bày bán trên thị trường nội địa và khoảng 20 mẫu sản phẩm dùng cho xuất khẩu. Trong Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam hiện nay chỉ có một đơn vị cung cấp nguyên liệu đầu vào (trừ lá thuốc hoặc sợi thuốc) cho Tổng công ty và Hiệp hội thuốc lá là công ty Cổ phần Cát Lợi. Vì vậy, việc xây dựng chiến lược lâu dài là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với đơn vị này. Từ những vấn đề đã được nêu trên đây, cùng với những hiểu biết của bản thân thông qua hai năm học tập, chính là lý do khiến tôi thực hiện đề tài: “ Định hướng phát triển của Công Ty Cổ Phần Cát Lợi đến năm 2015 “ với mong muốn qua thực tế nghiên cứu sẽ tìm ra được một số giải pháp thực hiện cho hoạt động kinh doanh của công ty và xây dựng được một chiến lược luợc phát triển tốt nhất cho công ty hầu có thể cạnh tranh được với các đối thủ tương lai trong thời đại toàn cầu hóa. 7. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lý luận nhằm định hướng cho việc xây dựng chiến lược sản xuất và kinh doanh của công ty. - Phân tích đánh giá tác động của môi trường ảnh hưởng đến công ty , nhằm chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và những nguy cơ liên quan tới môi trường kinh doanh. - Xây dựng chiến lược xản suất kinh doanh cho công ty Cổ Phần Cát Lợi từ nay tới 2015 và đề xuất các chính sách hỗ trợ thực hiện chiến lược giúp công ty phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh. 8. Phạm vi nghiên cứu - Đề tài này được nghiên cứu và áp dụng trong Công Ty Cổ Phần in bao bì Cát Lợi. - Trong khuôn khổ luận văn này, tôi chỉ nghiên cứu các vấn đề liên quan đến quy trình hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty Cát Lợi đảm bảo khả năng thực thi và tính hiệu qủa của chiến lược. - Tuy nhiên, do hoạch định chiến lược là một vấn đề rộng và phức tạp, với thời gian và khả năng còn hạn chế nên kết quả nghiên cứu chắc chắn còn nhiều hạn chế. Tôi rất mong được sự góp ý của qúy thầy cô và độc giả để đề tài này được hoàn thiện hơn. 9. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp hệ thống và phương pháp tổng hợp để nghiên cứu đầy đủ các đối tượng khác nhau, có mối quan hệ qua lại với nhau cùng tác động đến một thực thể là doanh nghiệp. - Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và suy luận Logic để tổng hợp những số liệu, dữ kiện nhằm xác định những mục tiêu cũng như trong việc lựa chọn những phương án, giải pháp, chiến lược . - Phương pháp điều tra thực tế để tìm hiểu khả năng đáp ứng nhu cầu và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. - Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến để nhận định những yếu tố tác động và mức độ tác động của các yếu tố đó đối với doanh nghiệp. 10. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. Ý nghĩa khoa học: Hoạch định chiến lược là một phương pháp hữu hiệu để doanh nghiệp sử dụng hiệu qủa các nguồn lực, đồng thời xác định đúng hướng đi của mình. Thực tế hiện nay rất ít doanh nghiệp Việt Nam tiến hành hoạch định chiến lược phát triển cho mình một cách nghiêm túc khoa học. Do vậy, tôi muốn đề tài này sẽ trình bày các phương pháp tiếp cận để hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp và vận dụng vào điều kiện cụ thể của Công ty In bao bì Cát Lợi, từ đó góp phần đem lại những kinh nghiệm hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam. Ýnghĩa thực tiễn: Vận dụng quy trình hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp nhằm xác định những điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và nguy cơ, phân tích SWOT giúp công ty Cát Lợi “Cân- đong – đo – đếm” một cách chính xác để định hướng phát triển và đề ra các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển Công ty đến năm 2015. 11. Bố cục của đề tài. Đề tài được phân chia theo bố cục sau: Phần mở đầu : Trình bày lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, và bố cục của đề tài nghiên cứu. Chương I: Lý luận cơ bản của đề tài. Chương II: Thực trạng hoạt động của công ty cổ phần Cát Lợi trong thời gian qua. Chương III: Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Cát Lợi đến năm 2015 Phần kết luận : Trình bày những kết quả nghiên cứu chính mà tác giả rút ra từ đề tài. Mọi thắc mắc xin liên hệ yahoo : Tuvanluanvan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY