Định hướng chiến lược kinh doanh của công ty dược TP Hồ Chí Minh (sapharco) đến năm 2015

<p> MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1 1.1. Quan niệm về chiến lược . 1 1.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh . 1 1.1.2. Phân loại chiến lược . 2 1.1.3. Quản trị chiến lược . 2 1.1.4. Vai trò của quản trị chiến lược đối với doanh nghiệp . 3 1.2. Quá trình quản trị chiến lược . 4 1.2.1. Phân tích môi trường . 5 1.2.1.1. Phân tích môi trường bên ngoài. 5 1.2.1.2. Phân tích môi trường bên trong . 11 1.2.2. Xây dựng chiến lược – Công cụ ma trận SWOT 12 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY DƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH ( SAPHARCO ) 2.1. Tổng quan về tình hình hoạt động của ngành Dược TP.HCM 14 2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của SAPHARCO 17 2.2.1Giới thiệu lịch sử hình thành của Sapharco 17 2.2.2 Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Sapharco 21 2.3. Phân tích các tác động của môi trường đến hoạt động kinh doanh của SAPHARCO trong thời gian vừa qua . 22 2.3.1 Môi trường bên ngoài . 22 2.3.2 Môi trường bên trong . 33 CHƯƠNG 3 : ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA 40 CÔNG TY DƯỢC TP.HCM ( SAPHARCO ) ĐẾN NĂM 2015 3.1. Cơ sở xây dựng mục tiêu 40 3.2. Mục tiêu phát triển đến năm 2015 41 3.3. Ma trận SWOT 41 3.4. Lựa chọn chiến lược 43 3.4.1Chiến lược phát triển thị trường 43 3.4.2 Chiến lược xâm nhập thị trường 43 3.4.3 Chiến lược phát triển sản phẩm 43 3.4.4 Chiến lược hội nhập về phía trước 44 3.4.5 Chiến lược chỉnh đốn giản đơn 44 3.5. Các giải pháp thực hiện chiến lược 44 3.5.1 Phát triển nguồn nhân lực 44 3.5.2 Hoạt động Marketing 46 3.5.3 Hoạt động quản trị 52 3.5.4 Hoạt động tài chánh kế toán 54 3.5.5. Phát triển khoa học công nghệ 55 3.6. Kiến nghị 56 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO MỤC LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY