Định danh người nói độc lập văn bản bằng mô hình thống kê

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt và thuật ngữ Danh mục bảng Danh mục hình ảnh Tóm tắt luận văn Chương_1: Giới thiệu Chương_2: Hệ thống định danh người nói Chương_3: Mô hình Markov ẩn hợp Gauss Chương_4: Thực nghiệm Chương_5: Kết luận và phương hướng Phát triển Tài liệu tham khảo MỤC LỤC Trang MỤC LỤC . . . . . i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ v DANH MỤC BẢNG . . . viii DANH MỤC HÌNH ẢNH . . ix TÓM TẮT LUẬN VĂN . . . xi Chương 1 – GIỚI THIỆU . . . 1 1.1. Dẫn nhập . . . 1 1.2. Sinh trắc học . . 2 1.2.1. Khái quát . . 2 1.2.2. Kiến trúc cơ bản của một hệ thống sinh trắc . 3 1.3. Bài toán nhận dạng người nói . . . 4 1.4. Các hướng tiếp cận . . 7 1.4.1. Nhóm phụ thuộc Văn bản . . . 7 1.4.2. Nhóm độc lập Văn bản . . . 8 1.5. Tiếp cận của đề tài . . 8 Chương 2 – HỆ THỐNG ĐỊNH DANH NGƯỜI NÓI 11 2.1. Mô hình tổng quát . . . 11 ii 2.2. Lấy mẫu tiếng nói . . . 12 2.3. Rút trích đặc trưng . . 12 2.3.1. Chia frame . . . 14 2.3.2. Biến đổi Fourier rời rạc . . . 16 2.3.3. Mel filter bank . . . 18 2.3.4. Biến đổi Cosine rời rạc . . 20 2.4. Dò tìm năng lượng . . 21 2.5. Chuẩn hóa đặc trưng . . . 21 2.6. Xây dựng mô hình người nói . . 21 2.7. Nhận dạng . . . 22 2.7.1. Identification . . 23 2.7.2. Verification . . 24 2.8. Score normalization . . 25 2.8.1. World Model Normalization . . . 25 2.8.2. Cohort Normalization . . 26 2.8.3. Unconstraint Cohort Normalization 26 2.9. Một số hệ thống định danh người nói . 27 2.9.1. Hệ thống Vector Quantization . 27 2.9.2. Hệ thống GMM . . 28 2.9.3. Các hệ thống khác . . 29 Chương 3 – MÔ HÌNH MARKOV ẨN HỢP GAUSS . 30 3.1. Gaussian Mixture Model . . . 30 3.1.1. Đặc tả mô hình . . . 30 3.1.2. Ước lượng tham số . . 33 iii 3.2. Hidden Markov Model . . 34 3.2.1. Mô hình Markov . . 34 3.2.2. Mô hình Markov ẩn . . . 36 3.2.3. Ba bài toán cơ bản của HMM . . 39 3.2.3.1. Bài toán 1 – evaluation problem 40 3.2.3.2. Bài toán 2 – decoding problem 42 3.2.3.3. Bài toán 3 – learning problem . 44 3.3. Mixture of Gaussians Hidden Markov Model 46 3.3.1. Đặc tả mô hình . . . 46 3.3.2. Huấn luyện tham số . . . 48 3.3.3. Khởi tạo tham số . . 51 3.3.3.1. Thuật toán k-means . . . 51 3.3.3.2. Khởi tạo mô hình MGHMM . 52 3.4. MGHMM và bài toán định danh người nói 53 3.4.1. Xây dựng mô hình . . . 53 3.4.2. Identification . . 54 3.4.3. Verification . . 55 Chương 4 – THỰC NGHIỆM . . 57 4.1. Dữ liệu thực nghiệm . . 57 4.2. Các độ đo đánh giá . . 59 4.3. Tham số mô hình . . . 61 4.3.1. Số vòng lặp huấn luyện . . 62 4.3.2. Kích thước nhóm K của phương pháp UCN . 63 4.3.3. Cấu hình MGHMM . . . 64 4.4. Hiệu suất hệ thống . . . 65 iv Chương 5 – KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG Phát triển 66 5.1. Kết luận . . . 66 5.2. Hướng Phát triển . . . 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY