Đề tài Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng tại Việt Nam

TÓM TẮT ĐỀ TÀI o Lý do chọn đề tài: Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ,hầu hết các hoạt động thương mại như : trao đổi ,mua bán hàng hoá trong và ngoài nước đều được thực hiện chủ yếu qua hệ thống thanh toán của ngân hàng .Do đó hoạt động kinh doanh ngân hàng đã và đang ngày càng có vị trí và vai trò hết sức to lớn đối với sự phát triển kinh tế của một quốc gia . Ở Việt Nam hiện nay hoạt động kinh doanh của ngân hàng không chỉ bó hẹp ở phạm vi huy động tiền gửi tiết kiêm ,cho vay hay trung gian thanh toán mà nó còn tham gia trên nhiều lĩnh vực khác như :bảo hiểm ,chứng khoán , đầu tư tài chính .và xa hơn nữa là đầu tư trên các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng , năng lượng ,bất động sản hay thậm chí là những lĩnh vực hoàn toàn mới như cho thuê máy bay .Trước sự chuyển động của các ngân hàng Việt Nam ,nhiều chuyên gia đã thừa nhận ở một mức độ nhất định đã xuất hiện dấu hiệu và những điểm cơ bản của một tập đoàn tài chính _ngân hàng đa năng hội tụ trong các ngân hàng Việt Nam . trên thế giới mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng đã tồn tại và phát triển từ rất lâu ,tuy nhiên đối với Việt Nam thì đây vẫn còn là một vấn đề khá mới mẻ .Vậy nguyên do nào đã dẫn đến sự chậm phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam so với thế giới và chúng ta cần có những diều kiện ,giải pháp nàođể đưa các ngân hàng Việt nam thực sự trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng . Đó cũng là lý do nhóm chúng tôi chọn đề tài “Xây dựng mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng tại Việt Nam” để tiến hành nghiên cứu . o Mục tiêu Mục tiêu nghiên cứu đề tài này là nhằm tìm hiểu về khái niệm và mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng của các quốc gia trên thế giới để từ đó rút ra những bài học và điều kiện cần thiết để xây dựng mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng tại Việt Nam . thông qua việc phân tích và đánh giá tình hình hoạt động của các ngân hàng Việt Nam và định hướng phát triển của nó trong tương lai nhằm đưa ra các giải pháp thiết thực ,sớm đưa các ngân hàng Việt Nam trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng thực sự . o Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp ,phân tích , đánh gia hiệu quả của mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng ,thông qua các tài liệu thu thập từ sách báo tạp chí chuyên ngành ,mạng internet và một số tài liệu tham khảo khác o Nội dung của đề tài Đề tài, trước hết là dẫn chứng về một vài mô hình tập đoàn Tài chính ngân hàng đa năng trên thế giới, sau đó rút ra bài học cho Việt Nam; đồng thời đưa ra một số giải pháp giúp cho các ngân hàng ở Việt Nam tiến lên xây dựng tập đòan tài chính đa năng. Đề tài gồm 3 chương : Chương 1: Khái quát tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng Một số tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng trên thế giới. Chương 2:.Thực trạng hoạt động và định hướng phát triển của các ngân hàng Việt Nam Bài học kinh nghiệm cho quá trình xây dựng tập đoàn tài chính ngân hàng ở Việt Nam . Chương 3: Điều kiện và giải pháp xây dựng mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng ở Việt Nam . o Đóng góp của đề tài Những nghiên cứu của đề tài nhằm giúp các ngân hàng Việt Nam giữ vững vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy hơn nữa vai trò của mình trước xu thế hội nhập với nền kinh tế thế giới, đồng thời đề tài cũng đã đưa ra những giải pháp thích hợp giúp các Ngân hàng đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa nhằm mục tiêu hướng đến thành lập tập đòan Tài chính – Ngân hàng trong thời gian sắp tới. o Hướng phát triển của đề tài : Đề tài ngoài mục đích giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam tiến lên xây dựng mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng , nó còn cho các ngân hàng có một cái nhìn chính xác về thực trạng của ngành ngân hàng hiện nay , từ đó có một định hướng phát triển trong tương lai . MỤC LỤC Chương 1: Khái quát về tập đoàn Tài chính - Ngân hàng đa năng. Một số tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng trên thế giới. . 3 1. Tính tất yếu của việc hình thành tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng 3 1.1. Xu thế chung . 3 1.2. Sự cần thiết của việc hình thành tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng tại Việt Nam 3 2. Một số nét cơ bản . 4 2.1. Khái niệm và đặc điểm 4 2.1.1. Căn cứ vào nguồn gốc 4 2.1.2. Căn cứ vào nguyên tắc họat động . 5 2.1.3. Căn cứ vào nghiệp vụ . 6 2.1.4. Căn cứ vào tính chất pháp lý . 6 2.2. Phân lọai . 6 2.2.1. Tập đòan Tài chính – Ngân hàng chuyên ngành hẹp . 7 2.2.2. Tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng . 7 2.3. Mô hình tổ chức tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng 7 2.4. Phương thức hình thành tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng 8 3. Một số tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng trên thế giới . 8 3.1. Mô hình của tập đòan Tài chính – Ngân hàng Citigroup (Mỹ) . 8 3.2. Mô hình của tập đòan Tài chính – Ngân hàng Oversea Chinese Banking Corporation – OCBC (Singapore và Malaysia) 9 3.3. Mô hình của tập đòan Tài chính – Ngân hàng Trung Quốc (HongKong) 9 3.4. Mô hình của tập đòan Tài chính – Ngân hàng HSBC Holdings 10 Chương 2 : Thực trạng họat động và định hướng phát triển của các Ngân hàng Việt Nam. Bài học kinh nghiệm cho quá trình xây dựng Tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng tại Việt Nam . 11 1. Thực trạng họat động và định hướng phát triển của các Ngân hàng Việt Nam . 11 1.1. Thực trạng họat động 11 1.1.1. Quy mô 11 1.1.2. Dịch vụ cung cấp 13 1.1.3. Tiến trình cổ phần hóa 15 1.1.4. Các họat động đầu tư tài chính khác . 17 1.2. Những khó khăn hiện nay 18 1.3. Định hướng phát triển . 19 1.3.1. Phát triển về vốn . 19 1.3.2. Cung cấp nhiều dịch vụ mới và những sản phẩm công nghệ cao . 20 1.3.3. Tiến đến xây dựng mô hình Tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng tại Việt Nam . 20 2. Một số Ngân hàng Việt Nam hiện nay có khả năng tiến đến Tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng 21 2.1. Ngân hàng Ngọai thương Việt Nam (Vietcombank) 21 2.1.1. Vị thế . 21 2.1.2. Quy mô 22 2.1.3. Các lĩnh vực đầu tư tài chính khác 23 2.1.4. Nhận xét . 24 2.2. Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) . 24 2.2.1. Vị thế . 24 2.2.2. Quy mô 25 2.2.3. Các lĩnh vực đầu tư tài chính khác 26 2.2.4. Nhận xét . 27 2.3. Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) . 28 2.3.1. Vị thế . 28 2.3.2. Quy mô 29 2.3.3. Các lĩnh vực đầu tư tài chính khác 30 2.3.4. Nhận xét . 30 2.4. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín (Sacombank) . 31 2.4.1. Vị thế . 31 2.4.2. Quy mô 31 2.4.3. Các lĩnh vực đầu tư tài chính khác 32 2.4.4. Nhận xét . 33 Chương 3 : Điều kiện và giải pháp xây dựng mô hình Tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng tại Việt Nam 34 1. Điều kiện thành lập Tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng tại Việt Nam . 34 1.1. Điều kiện khách quan 34 1.1.1. Môi trường pháp lý . 34 1.1.2. Trình độ phát triển của thị trường dịch vụ tài chính . 34 1.1.3. Bùng nổ công nghệ thông tin 34 1.2. Điều kiện chủ quan về tiềm lực tài chính . 35 2. Giải pháp xây dựng mô hình Tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng tại Việt Nam 35 2.1. Giải pháp 1 35 2.1.1. Nâng cao tiềm lực tài chính thông qua việc hòan thành cổ phần hóa . 35 2.1.2. Thực hiện cơ cấu lại . 36 2.1.3. Đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . 37 2.1.4. Ứng dụng công nghệ tiên tiến . 37 2.1.5. Tăng cường liên doanh và mở rộng đầu tư 37 2.1.6. Hòan thiện hệ thống pháp lý . 38 2.1.7. Ưu điểm – Hạn chế của giải pháp . 38 2.2. Giải pháp 2 : Sáp nhập giữa các Ngân hàng . 39 2.2.1. Sự cần thiết của việc sáp nhập 39 2.2.2. Việc sáp nhập giữa các tập đòan Tài chính – Ngân hàng trên thế giới . 40 2.2.3. Bài học rút ra từ các cuộc sáp nhập trên thế giới . 41 2.2.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam để có một cuộc sáp nhập thành công . 42 2.2.5. Áp dụng giải pháp “sáp nhập giữa các Ngân hàng” vào tình hình Việt Nam 43 2.2.6. Ưu điểm – Hạn chế của giải pháp . 44 3. Một số nguyên tắc nhằm lựa chọn mô hình Tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng tại Việt Nam và giải pháp thí điểm mà nhóm đưa ra cho Vietcombank . 45 3.1. Một số nguyên tắc nhằm lựa chọn mô hình Tập đòan Tài chính – Ngân hàng đa năng tại Việt Nam 45 3.2. Giải pháp thí điểm mà nhóm đưa ra cho Vietcombank . 46 Kết luận . 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY