Đề tài Xây dựng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2007 - 2015 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp II hoạch định chiến lược theo quá trình

CHƯƠNG 1: PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THEO QUÁ TRÌNH. - 1.1 Sơ lược các giai đoạn phát triển của hoạch định chiến lược; 1.2 Qui trình và phương pháp đ1nh giá chiến lược; 1.3 Các tài liệu chiến lược quan trọng; 1.4 Các công cụ và phương pháp quan trọng trong hoạch định chiến lược; 1.5 Quá trình hoạch định chiến lược. - CHƯƠNG 2: SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY VÀ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC - BƯỚC MỘT TRONG SƠ ĐỒ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC. - 2.1 Sơ lược về công ty; 2.2 Phân tích chiến lược tại công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp II. - CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CÔNG TY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP II - BƯỚC HAI TRONG SƠ ĐỒ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC. - 3.1 Xác định các hoạt động kinh doanh chiến lược của chiến lược công ty hiện tại; 3.2 Mô tả chiến lược công ty hiện tại và dự báo sự phát triển phù hợp với sự đánh giá đó; 3.3 Đánh giá chiến lược hiện tại, xây dựng và đánh giá các lựa chọn chiến lược; 3.4 Thiết lập tạm thời chiến lược công ty theo hoạch định. - CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP II - BƯỚC BA TRONG SƠ ĐỒ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC. - 4.1 Mô tả đánh giá chiến lược hiện tại; 4.2 Xác định và đánh giá các phương án cho chiến lược kinh doanh tổng thể trong tương lai và cho các phân khúc mục tiêu; 4.3 Thiết lập chiến lược kinh doanh tạm thời. - CHƯƠNG 5: XÁC ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÊ CHUẨN CHIẾN LƯỢC - CÁC BƯỚC CÒN LẠI TRONG SƠ ĐỒ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC. - 5.1 Xác định các biện pháp triển khai chiến lược; 5.2 Đánh giá chiến lược lần cuối và các biện pháp triển khai chiến lược; 5.3 Xác định các tài liệu chiến lược và cấu trúc của nó cho phê chuẩn chiến lược. - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY