Đề tài Xác định giá trị doanh nghiệp của công ty cổ phần thương mại Châu Hưng

<p> Khái niệm tỷ trọng: nghĩa là mức độ tỷ lệ đóng góp của từng phƣơng pháp định giá đối với giá trị doanh nghiệp. Tỷ lệ này đƣợc xác định dựa trên độ tin cậy của từng phƣơng pháp và của thông tin, dữ liệu đầu vào sử dụng trong tiến tr nh định giá.Phƣơng pháp FCFF (45% với mức độ xếp hạng quan trọng và chính xác nhất) và FCFE(tỷ trọng 25%) đƣợc ƣu tiên đánh giá cao hơn về mức độ đóng góp v : thứ nhất các phƣơng pháp này dựa trên các số liệu tài chính dự đoán mà đã có sự đánh giá cân nhắc phù hợp với mục tiêu duy trì hoạt động của công ty Châu Hƣng; thứ hai phƣơng pháp này có ƣu điểm thểhiện tƣơng đối tổng hoạt động và các nguồn thu của Châu Hƣng. Các phƣơng pháp giá trị thuần của tài sản chỉ thể hiện tính thời điểm của công ty tại thời điểm định giá chƣa tính đến sự tăng trƣởng phát sinh nên mức độ đóng góp của các phƣơng pháp này đƣợc đánh giá thấp hơn, trong đó giá trị thuần của tài sản theo giá thị trƣờng có mức trọng số đóng góp là 20% và theo giá sổ sách là 10%. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY