Đề tài Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục phải trả người bán trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng long TDK chi nhánh Đà nẵng thực hiện

<p> - Nghiên cứu sâu hơn về khoản mục Nợ phải trả ngƣời bán trong mối quan hệ với các khoản mục khác trên BCTC. - Tìm hiểu thêm quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho và mối liên hệ giữa 2 khoản mục này trong quy trình kiểm toán BCTC. - Làm rõ thủ tục phân tích trong kiểm toán khoản mục Nợ phải trả ngƣời bán. - Nghiên cứu và đƣa ra các biện pháp hoàn thiện cụ thể, hữu ích đối với quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả ngƣời bán của Công ty Thăng Long TDK. Để có điều kiện nghiên cứu tốt hơn cho các khóa sau, em có một số kiến nghị đối với công ty TNHH Kiểm toán và Tƣ vấn Thăng Long TDK nhƣ sau: - Thƣờng xuyên tiến hành bổ túc kiến thức, trình độ cho đội ngũ nhân viên trong công ty, đào tạo chuyên sau các nhân viên thành chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán. - Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình kiểm toán của công ty nhằm đạt đƣợc chất lƣợng kiểm toán cao nhất, khẳng định uy tín với khách hàng. - Tăng cƣờng ứng dụng công cụ tin học trong hoạt động kiểm toán nhằm hạn chế nhƣng sai lệch chủ quan trong thực hiện kiểm toán tại đơn vị khách hàng. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY