Đề tài Tìm hiểu hệ thống tín dụng nông thôn và khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của người dân xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2 Phần 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3 2.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại tín dụng. 3 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng. 3 2.1.2. Phân loại tín dụng. 4 2.2. Vai trò và chức năng của tín dụng. 5 2.2.1. Bản chất và vai trò của tín dụng. 5 2.2.2. Chức năng của tín dụng. 6 2.3. Khái niệm về tổ chức, chương trình tín dụng. 6 2.4. Tín dụng nông nghiệp, nông thôn ở một số nước và ở Việt Nam 7 2.4.1. Tín dụng nông nghiệp, nông thôn ở một số nước. 7 2.4.2. Hiện trạng tín dụng nông thôn ở Việt Nam 8 2.5. Các thành tố chính trong tín dụng nông thôn. 9 2.5.1. Hộ gia đình là đối tác vay vốn. 9 2.5.2. Một số đặc điểm của hộ gia đình sản xuất kinh doanh. 9 2.5.3. Cơ chế tín dụng. 10 Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1. Đối tượng nghiên cứu. 12 3.2. Phạm vi nghiên cứu. 12 3.3. Nội dung nghiên cứu. 12 3.3.1. Điều kiện chung của vùng nghiên cứu. 12 3.3.2. Hệ thống tín dụng nông thôn trên địa bàn xã. 12 3.3.3. Khả năng tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay của các hộ dân trong xã. 12 3.4. Phương pháp nghiên cứu. 13 3.4.1. Chọn điểm và mẫu khảo sát 13 3.4.2. Phương pháp thu thập thông tin dữ liệu. 13 3.4.3. Phân tích và xử lý số liệu. 14 3.4.4. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tín dụng của hộ sản xuất 14 Phần 4. KẾT QUẢ NGIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 16 4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Hoa Thành. 16 4.1.1. Điều kiện tự nhiên. 16 4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội xã Hoa Thành. 18 4.1.3. Đặc điểm kinh tế, xã hội của hộ tham gia tín dụng. 19 4.2. Hệ thống tín dụng nông thôn trên địa bàn xã. 23 4.2.1. Hệ thống tín dụng nông thôn. 23 4.2.2. Mối quan hệ giữa các tổ chức, tín dụng với hộ dân xã Hoa Thành. 23 4.2.3. Các Đoàn thể và các tổ chức cộng đồng tham gia quản lý vốn tín dụng. 26 4.2.4. Quy chế hoạt động tín dụng- tiết kiệm 26 4.2.5. Kết quả hoạt động tín dụng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn xã. 29 4.3. Khả năng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của người dân xã Hoa Thành. 30 4.3.1. Kiến thức của người dân về các tổ chức tín dụng. 30 4.3.2. Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn. 32 4.3.3. Tình hình vay vốn của các hộ điều tra. 38 4.4. Kết quả hoạt động tín dụng đối với sinh kế của người dân xã Hoa Thành. 44 4.4.1. Tình hình vay vốn theo các lĩnh vực sản xuất của các hộ điều tra. 44 4.4.2. Thay đổi thu nhập và cơ cấu thu nhập của các hộ điều tra. 48 4.4.3. Thay đổi trang thiết bị sinh hoạt và phương tiện sản xuất 50 4.5. Những khó khăn và thuận lợi của các hộ dân khi tham gia vay vốn. 52 4.5.1. Thuận lợi 52 4.5.2. Khó khăn. 52 Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 54 5.1. Kết luận. 54 5.2. Khuyến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY