Đề tài Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch Inbound của công ty du lịch cổ phần Mặt Trời Châu Á

Đề Tài : Thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch Inbound của công ty du lịch cổ phần Mặt Trời Châu á MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 4 LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH 3 1. Một số khái niệm chung 3 1.1. Khái niệm về du lịch 3 1.2 . Khái niệm về khách du lịch 5 1.3. Khái niệm về lữ hành và kinh doanh lữ hành 5 1.3.1. Khái niệm về lữ hành 5 1.3.2. Khái niệm về kinh doanh lữ hành 6 2. Cơ cấu tổ chức và điều hành của các công ty lữ hành 7 2.1. Cơ cấu tổ chức của các công ty lữ hành và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận. 7 2.2. Tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình du lịch 8 2.2.1. Khái niệm chương trình du lịch 8 2.2.2. Quy trình xây dựng chương trình du lịch 8 2.2.3. Tổ chức bán và thực hiện các chương trình du lịch 12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY DU LỊCH CỔ PHẦN ASIA SUN TRAVEL 15 1. Khái quát chung về công ty du lịch cổ phần Asia Sun Travel 15 1.1. Lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức của Công ty 15 1.1.1. Lịch sử hình thành 15 1.1.2.1. Nhiệm vụ chung của các thành viên trong cơ cấu tổ chức của Công ty 17 1.1.2.2. Phòng Thị Trường và phòng Điều Hành 17 1.1.3. Loại hình kinh doanh của Công ty 20 1.2. Điều kiện kinh doanh của Công ty 22 1.2.1. Cơ sở vật chất kĩ thuật của Công ty 22 1.2.2. Số lượng và chất lượng lao động trong Công ty 23 1.2.3. Điều kiện về nguồn vốn của Công ty 25 1.3. Kết quả kinh doanh của công ty trong giai đoạn năm 2006-2008 28 1.4. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty 31 2. Thực trạng công tác tổ chức và hoạt động của Phòng Điều Hành và bộ phận Inbound. 36 2.1. Cơ cấu tổ chức bộ phận Inbound 36 2.2. Cách xếp lịch làm việc và tính lương; các hình thức khen thưởng, kỷ luật 37 2.3. Các hình thức bồi dưỡng và đào tạo nhân viên 39 2.4. Nhiệm vụ bộ phận Inbound và mối quan hệ với các bộ phận khác 40 2.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của bộ phận Inbound trong giai đoạn năm 2006-2008 và phương hướng trong thời gian tới 40 2.6. Những điểm mạnh, điểm yếu của công ty trong việc khai thác thị trường khách du lịch Inbound 41 CHƯƠNG3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH INBOUND CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ASIA SUN TRAVEL 44 1. Hiện trạng thị trường du lịch quốc tế ở Việt Nam và cơ hội phát triển du lịch quốc tế inbound của công ty du lịch cổ phần Asia Sun Travel 44 1.1. Hiện trạng thị trường du lịch quốc tế ở Việt Nam 44 1.2. Cơ hội phát triển du lịch quốc tế inbound của công ty du lịch cổ phần Asia Sun Travel 46 2. Một số kiến nghị nhằm thu hút khách du lịch Inbound của công ty du lịch Asia Sun Travel. 48 2.1. Xây dựng mục tiêu của Công ty cho thị trường khách inbound. 48 2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên cho Công ty và bộ phận Inbound 49 2.3. Áp dụng tốt các phương pháp khai thác thị trường 51 2.4. Sử dụng có hiệu quả và linh hoạt các công cụ của chính sách Marketing hỗn hợp. 53 2.4.1. chính sách sản phẩm 53 2.4.2. Chính sách giá 55 2.4.3. Chính sách phân phối 56 2.4.4. Chính sách giao tiếp khuếch chương 57 2.5. Tạo và thúc đẩy các mối quan hệ 58 2.7. Một số kiến nghị khác 58 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY