Đề tài Thực trạng và Giải pháp thu hút đầu tư trưc tiếp nước ngoài vào ngành du lịch Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. 3 I.NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 3 1.Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài. 3 2. Đặc điểm. 3 3. Các hình thức FDI 4 4. Vai trò của FDI 5 4.1.Đối với nước chủ đầu tư 5 4.2.Đối với nước nhận đầu tư 6 II.QUAN ĐIỂM VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT FDI CỦA VIỆT NAM. 8 1.Quan điểm của Việt Nam trong thu hút FDI 8 2.Chính sách thu hút FDI của Việt Nam. 10 III. FDI VÀO VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 1988-2003. 12 1.Tình hình thu hút FDI vào Việt Nam giai đoạn 1988-2003. 12 1.1.Tình hình cấp giấy phép đầu tư 12 1.2.Chủ đầu tư 15 1.3. Cơ cấu đầu tư theo ngành. 15 1.4. Cơ cấu đầu tư theo vùng lãnh thổ. 16 2.5. Hình thức đầu tư 16 2.Tình hình triển khai hoạt động các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 1988-2003. 17 2.1. Tình hình thực hiện vốn đầu tư 17 2.2. Tình hình điều chỉnh giấy phép đầu tư 18 2.3 Tình hình rút giấy phép đầu tư , giải thể trước thời hạn. 19 3.Đánh giá về FDI tại Việt Nam giai đoạn 1988-2003 19 3.1. Kết quả đạt được. 19 3.2. Tồn tại. 22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG FDI TRONG NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM. 26 I. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC THU HÚT FDI VÀO NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM. 26 1.Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch Việt Nam. 26 1.1. Cơ sở lưu trú: 26 1.2. Các cơ sở ăn uống: 27 1.3.Hệ thống giao thông vận tải: 27 1.4. Hệ thống thông tin liên lạc: 27 1.5.Hệ thống cung cấp điện nước: 28 1.6.Các cơ sở vui chơi giải trí: 28 2. Tính tất yếu khách quan của việc thu hút FDI vào ngành du lịch Việt Nam. 29 II.THUẬN LỢI TRONG THU HÚT FDI VÀO NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM. 31 1.Bối cảnh quốc tế. 31 1.1.Xu thế hoà bình hoá và toàn cầu hoá. 31 1.2.Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ 31 2.Bối cảnh trong nước. 32 2.1.Chính trị xã hội ổn định. 32 2.2. Tiêm năng du lịch phong phú. 32 2.2.1.Tài nguyên thiên nhiên 32 2.2.2.Tài nguyên nhân văn. 33 2.3. Nguồn lao động dồi dào có tri thức. 35 II.THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG FDI TRONG NGÀNH DU LỊCH (1988-2003) 35 1.Tình hình thu hút FDI vào ngành du lịch (1988-2003) 35 1.1. Nhịp độ thu hút vốn đăng ký. 35 1.2.Quy mô bình quân một dự án. 38 1.3. Phân bổ vốn đăng ký theo chủ đầu tư 40 1.4.Phân bổ vốn đăng ký theo hình thức đầu tư 41 1.5.Phân bổ vốn đăng ký theo vùng lãnh thổ. 43 1.5. Phân bổ vốn đăng ký theo loại hình kinh doanh. 44 2.Tình hình thực hiện vốn đầu tư đăng ký. 46 2.1. Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện và vốn đầu tư đăng ký. 46 2.2. Cơ cấu phân bổ vốn thực hiện. 47 2.3. Tình hình rút giấy phép đầu tư 49 3.Đánh giá về FDI vào ngành du lịch Việt Nam giai đoạn 1988-2003 52 3.1. Thành tựu. 52 3.1.1.Bù đắp sự thiếu hụt về vốn cho phát triển du lịch. 52 3.1.2.Góp phần tăng doanh thu của ngành du lịch. 53 3.1.3. Chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến. 54 3.1.4.Tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực 55 3.1.5.Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. 56 3.1.6.Đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ tăng thu ngoại tệ. 58 3.2.Tồn tại 59 3.2.1.Lượng vốn thu hút nhỏ so với nhu cầu. 59 3.2.2.Sử dụng vốn đầu tư mất cân đối 60 3.2.3.Cơ cấu đầu tư giữa các vùng chưa hợp lý. 60 3.2.4.Phụ thuộc quá nhiều vào các đối tác chủ yếu. 61 3.2.5.Hình thức đầu tư chưa phong phú, khả năng góp vốn của Việt Nam còn hạn chế. 62 3.2.6. Trình độ công nghệ còn yếu kém và lạc hậu. 62 3.3.Nguyên nhân 63 3.3.1.Nguyên nhân khách quan 63 3.3.2.Nguyên nhân chủ quan 65 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT FDI VÀO NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM. 70 I.MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT FDI VÀO NGÀNH DU LỊCH (2001-2010) 70 1.Mục tiêu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 70 1.1.Mục tiêu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam nói chung. 70 1.2.Mục tiêu thu hút FDI của ngành du lịch. 70 2.Định hướng thu hút FDI của ngành du lịch Việt Nam. 71 2.1.Về lĩnh vực đầu tư 71 2.2.Về địa điểm đầu tư 72 2.3.Về chủ đầu tư 73 2.4.Về hình thức đầu tư 73 II.CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG FDI TRONG NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM. 74 1.Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nói chung. 74 1.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về FDI 74 1.1.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật. 74 1.1.2. Tiếp tục đổi mới chính sách thu hút FDI 76 1.2.Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước 78 1.3.Cải tiến thủ tục hành chính 80 1.4.Công tác cán bộ đào tạo. 80 2.Giải pháp cụ thể cho ngành du lịch. 81 2.1.Xây dựng quy hoạch phát triển du lịch. 81 2.2.Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách khuyến khích đầu tư vào du lịch. 82 2.3.Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư 83 2.4. Xây dựng cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài vào ngành du lịch. 84 2.5.Trợ giúp về mặt tài chính cho các doanh nghiệp 85 2.6.Tăng cường đào tạo lực lượng lao động trong ngành du lịch. 85 KẾT LUẬN 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY