Đề tài Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm

MỤC LỤCChơng I: Chất lợng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thơng mại 1 1.1/Khái niệm về tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thơng mại. 1 1.1.1/Tín dụng trung và dài hạn-một hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại. 1 1.1.2/Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam. 7 1.2/Chất lợng tín dụng trung và dài hạn của NHTM 9 1.2.1/Khái niệm chất lợng tín dụng trung và dài hạn của NHTM. 9 1.2.2/Các chỉ tiêu đánh giá chất lợng tín dụng trung và dài hạn 11 1.2.3/Các nhân tố ảnh hởng tới chất lợng tín dụng trung và dài hạn của NHTM. 14 Chơng II: Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. 21 2.1/Giới thiệu chung về Ngân Hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 21 2.1.1/Lịch sử hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức. 21 2.1.2/Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong những năm gần đây. 23 2.2/Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 29 2.2.1/Các hoạt động cơ bản: 29 2.2.1.1/Hoạt động kinh doanh tín dụng. 30 2.2.1.2/Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế. 32 2.2.1.3/Công tác kế toán và lợi nhuận. 34 2.3/Thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm 35 2.3.1/ Hoạt động tín dụng trung dài hạn tại Ngân Hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 35 2.3.2/Nợ quá hạn. 41 2.4/ Đáng giá chất lợng tín dụng trung dài hạn của Ngân Hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 44 2.4.1/Kết quả đạt đợc. 44 2.4.2/Các thế mạnh trong cho vay trung dài hạn của Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 48 2.4.3/Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân chủ yếu. 49 Chơng III: Một số giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn của Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 55 3.1/Định hớng hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 55 3.2/Một số giải pháp mở rộng và nâng cao chất lợng tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 56 3.2.1/Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm. 57 3.2.2/Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Công Thơng Hoàn Kiếm 63 3.3/Kiến nghị. 76 3.3.1/Kiến nghị với Nhà nớc. 76 3.3.2/Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nớc. 77 Kết luận 78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY