Đề tài Thực trạng công tác kế toán thu chi hoạt động sự nghiệp tại trường THPT An Lương Đông

<p> Trên cơ sở những gì đã đƣợc học và từ thực tiễn quá trình thực tập gần ba tháng tại THPT An Lƣơng Đông và trên cơ sở sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu, với tình thần làm việc khẩn trƣơng, nghiêm túc em đã hoàn thành khóa luận thực tập tốt nghiệp của mình về vấn đề: “Thực trạng công tác kế toán thu, chi hoạt động tại Trường THPT An Lương Đông ” Kế toán thu, chi hoạt động có vị trí quan trọng trong công tác kế toán tại các đơn vị HCSN đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp có thu nói chung và trƣờng THPT An Lƣơng Đông nói riêng. Tất cả các nghiệp vụ phát sinh phần lớn đều liên quan đến việc thu, chi hoạt động. Có thể nói thu, chi hoạt động chiếm một vị trí quan trọng hàng đầu và quyết định nhất đến hiệu quả hoạt động của trƣờng THPT An Lƣơng Đông. Do đó, kế toán thu, chi hoạt động đƣợc đánh giá cao trong công tác kế toán tại đơn vị. Công tác kế toán chi hoạt động tại đơn vị là tƣơng đối tốt và hoàn chỉnh, hỗ trợ đắc lực cho Ban lãnh đạo đơn vị nhƣng vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Chính vì vậy, đề tài nhằm đánh giá những ƣu, nhƣợc điểm trong tổ chức công tác kế toán liên quan đến chi hoạt động tại đơn vị, đƣa ra những đề xuất, kiến nghị từ đó làm cho kế toán chi hoạt động đƣợc hoàn thiện hơn nữa, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Bài khóa luận tốt nghiệp của em cơ bản đạt ba mục tiêu đề ra ban đầu, đó là : - Một là đã hệ thống hóa đƣợc cơ sở lý luận về kế toán thu, chi hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp. - Hai là, đã tìm hiểu về công tác kế toán thu, chi hoạt động để đánh giá đƣợc công tác kế toán thu, chi hoạt động sự nghiệp của THPT An Lương Đông. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY