Đề tài Thực tập tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn T (AgriBank) Nam Hà Nội

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NAM HÀ NỘI 2 CHƯƠNG II: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NGÂN HÀNG No&PTNT NAM HÀ NỘI 4 1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy 4 2. Chức năng nhiệm vụ của ngân hàng No&PTNT Nam Hà Nội 4 2.1. Huy động vốn 4 2.2. Cho vay 5 2.3. Cung ứng các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 5 2.4. Kinh doanh ngoại hối 5 2.5. Kinh doanh các dịch vụ ngân hàng khác 6 2.6. Tư vấn tài chính, tín dụng cho khách hàng dưới hình thức trực tiếp tư vấn cho khách 6 2.7. Cân đối, điều hòa vốn kinh doanh đối với các chi nhánh cấp 2 phụ thuộc trên địa bàn 6 2.8. Thực hiện hạch toán kinh doanh và phân phối thu nhập theo quy định của NHNNo&PTNT Việt Nam 6 2.9. Đầu tư dưới các hình thức như góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác được NHNNo&PTNT Việt Nam cho phép 6 2.10. Bảo lãnh cho vay, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh hoàn thanh toán, bảo lãnh đối ứng và các hình thức bảo lãnh ngân hàng khác cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của NHNNo&PTNT Việt Nam 6 2.11. Thực hiện kiểm tra, kiểm toán nội bộ việc chấp hành thể lệ, chế độ nghiệp vụ trong phạm vi địa bàn do NHNNo&PTNT VN 6 2.12. Thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương thi đua khen thưởng theo phân cấp ủy của NHNNo&PTNT VN 7 2.13. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện các cơ chế, quy chế nghiệp vụ và văn bản pháp luật của nhà nước, ngân hàng nhà nước và NHNNo&PTNT VN liên quan đến hoạt động các chi nhánh. 7 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PTNT NAM HÀ NỘI 11 1. Tình hình kinh tế xã hội tác động đến hoạt động ngân hàng 11 2.Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 11 2.1.Công tác huy động vốn 11 2.2. Công tác tín dụng 14 2.3. Công tác Kinh doanh ngoại hối và phát triển sản phẩm dịch vụ 18 2.4. Công tác Kế toán – Tài chính 20 2.5. Các lĩnh vực công tác khác 20 3. Phương hướng, mục tiêu năm 2008 21 3.1. Mục tiêu phấn đấu 21 3.2. Các mục tiêu cụ thể 21 3.2.1. Công tác huy động vốn 21 3.2.2. Công tác tín dụng 22 3.3. Một số giải pháp chủ yếu 22 3.3.1. Về công tác nguồn vốn 22 3.3.2 Về công tác tín dụng 22 3.3.3. Giải pháp về phát triển dịch vụ 23 3.3.4. giải pháp nâng cao năng lực tài chính 23 3.3.5. Các giải pháp quản lý điều hành khác 24 Lời kết 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY