Đề tài Thực tập tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát tiển nông thôn (AgriBank) Hà Thành

MỤC LỤC Danh mục các chữ viết tắt. 2 Danh mục các bảng biểu. 3 LỜI MỞ ĐẦU 4 Chương 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÀ THÀNH 6 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh NHNo & PTNT Hà Thành. 6 1.1.1. Quá trình hình thành của NHNo & PTNT Hà Thành. 6 1.1.2. Quá trình phát triển của chi nhánh NHNo & PTNT Hà Thành. 7 1.2. Nhiệm vụ của chi nhánh. 9 1.3. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh. 9 1.3.1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng. 9 1.3.2. Mối quan hệ giữa các phòng ban. 10 Chương 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÀ THÀNH 12 2.1. Sơ lược tình hình kinh tế của Việt Nam và thế giới trong năm 2007. 12 2.1.1. Tình hình kinh tế của thế giới năm 2007. 12 2.1.2. Tình hình kinh tế của Việt Nam năm 2007. 13 2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Hà Thành. 14 2.2.1. Hoạt động huy động vốn. 14 2.2.2. Hoạt động sử dụng vốn. 16 2.2.3. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế. 18 2.2.4. Hoạt động kế toán, tài chính – ngân quỹ. 20 2.2.5. Hoạt động của phòng giao dịch. 21 2.3. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hà Thành trong những năm qua. 21 2.3.1.Những thành tựu của chi nhánh Hà Thành. 21 2.3.2. Những hạn chế của chi nhánh Hà Thành. 22 2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế. 22 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT HÀ THÀNH TRONG NĂM 2008 24 3.1. Cam kết gia nhập WTO của các ngân hàng thương mại. 24 3.1.1 Cam kết gia nhập WTO của cá ngân hàng thương mại. 24 3.1.2. Tác động của các cam kết gia nhập WTO đối với các ngân hàng thương mại. 25 3.2. Định hướng hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hà Thành trong năm 2008. 26 3.3. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của chi nhánh Hà Thành năm 2008. 26 KẾT LUẬN 28 Danh mục tài liệu tham khảo. 29 bạn có thắc mắc gì về bài viết liên hệ ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY