Đề tài Thu hút FDI vào Hà Nội

<p> Trong giai đoạn phát triển hiện nay, đối với cả nước nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng vấn đề thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài rất quan trọng cho việc thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đổi mới công nghệ, giải quyết việc làm.theo tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Đối chiếu với mục đích đặt ra, luận văn đã giải quyết được vấn đề: Luận văn đề cập tới các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội đó là điều kiện tự nhiên; tình hình kinh tế của Hà Nội; kết cấu hạ tầng; môi trường hành chính - pháp luật; lao động, môi trường văn hóa, xã hội; an ninh, chính trị; khoa học công nghệ. Luận văn đã đưa ra bức tranh tổng quan về thực trạng thu hút nguồn vốn FDI ở Hà Nội: tình hình cấp phép các dự án đầu tư nước ngoài, cơ cấu ngành các dự án đầu tư, các hình thức đầu tư, cơ cấu đối tác đầu tư. Thông qua việc phân tích và tìm hiểu hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Thành phố Hà Nội trong giai đoạn (2005-2009), luận văn đã chỉ ra những đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố. Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được thì vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài của Thành phố vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế, môi trường đầu tư của Hà Nội vẫn chưa thật sự hấp dẫn và ổn định. Tác giả đã đề cập tới sáu giải pháp nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội trong thời gian tới. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY