Đề tài Thế mạnh về du lịch tỉnh khánh Hoà

PHẦN MỞ ĐẦU .2 1. Lý do chọn đề tài .2 2. Mục đích nghiên cứu .2 3. Phạm vi nghiên cứu .2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Lịch sử của vấn đề 4 PHẦN NỘI DUNG .4 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN .4 1.1. Tài nguyên du lịch 4 1.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 5 Địa hình 5 Khí hậu .5 Nguồn nước 5 Sinh vật 6 1.1.2. Tài nguyên du lịch nhân văn .6 Di tích lịch sử - văn hoá – kiến trúc .6 Các lễ hội .6 Các đối tượng du lịch gắn với dân tộc học 6 1.2. Cơ sở hạ tầng – vật chất kỹ thuật .7 1.2.1. Cơ sở hạ tầng .7 1.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 7 1.3. Các nhân tố kinh tế - xã hội – chính trị 8 1.3.1. Dân cư và nguồn lao động 8 1.3.2. Các nhân tố chính trị và chính sách phát triển của Nhà nước .8 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ TỈNH KHÁNH HOÀ 9 2.1. Khái quát 9 2.2. Lịch sử hình thành 10 CHƯƠNG III: THẾ MẠNH VỀ DU LỊCH TỈNH KHÁNH HOÀ 11 3.1. Tài nguyên du lịch 11 3.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 11 Địa hình 12 Khí hậu .12 Sông ngòi .13 Bờ biển .13 Các điểm tham quan du lịch .14 3.1.2. Tài nguyên du lịch nhân văn .27 Di tích lịch sử - văn hoá và công trình kiến trúc 27 Lể hội văn hóa 45 Làng nghề .47 Ẩm thực 48 3.2. Cơ sở hạ tầng – vật chất kỹ thuật .50 3.2.1. Cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ 50 3.2.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật 53 3.3. Các nhân tố kinh tế - xã hội – chính trị 53 3.3.1. Kinh tế .53 3.3.2. Dân cư và lao động .54 3.3.3. Khoa học và giáo dục 55 3.3.4. Chính sách phát triển du lịch của Nhà nước .55 CHƯƠNG IV: HIỊỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 62 4.1. Hiện trạng du lịch tỉnh Khánh Hoà 62 4.2. Định hướng phát triển du lịch 63 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO .67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY